Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                5กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ประธานคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด และประเมินผลการดำเนินโครงการ  1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.ลาดยาว หมู่บ้านบึงหล่ม ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นอ.ลาดยาว และคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.ชุมแสง ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมชมการประกอบอาชีพเสริมของชาวบ้าน

                 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ประธานคณะทำงานฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.ตาคลี หมู่บ้านลาดเจริญ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจรัญ โอภาศ นายกอบต. นายสมยศ ชัยพิพัฒน์ กำนัน นางบุญล้อม วัฒนุยาน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน  และเยี่ยมชมการเจียระไนพลอยอาชีพเสริมของชาวบ้านตำบลห้วยหอม ณ บ้านนางสายบัว จันทร์ฝ้าย  เวลา 13.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ประธานคณะทำงานฯ  ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.ไพศาลี หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ม.5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุเทพ ทับทิมชื่น ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวรายงาน และเยี่ยมชมวิธีรักษางูกัดแบบสมุนไพร ณ บ้านนายเล สอนเกิด หมอรักษาสมุนไพร  

                 12 กรกฎาคม 2561เวลา 10.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ประธานคณะทำงานฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ.ท่าตะโก  บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอท่าตะโกกล่าวรายงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพนมรอก โดยนายกิตติศักดิ์ คงเพชรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ตำบลพนมรอก กล่าวรายงาน

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์