ข้อมูลการปกครอง/ประชากร

            ๔) การปกครอง
ประชากรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๖๖,๔๕๕ คน เป็นชาย จำนวน ๕๒๑,๓๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘ เป็นหญิง จำนวน ๕๔๕,๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๑อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน ๒๔๓,๑๒๖ คน คิดเป็นxxxส่วนร้อยละ     ๒๒.๘๐ ของประชากรทั้งจังหวัด อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอชุมตาบง จำนวน ๑๘,๙๘๕ คน     คิดเป็นxxxส่วนร้อยละ ๑.๗๘

              ตารางจำนวนประชากรจำแนกตามเขตปกครองรายอำเภอและเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
อำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวนประชากรชาย   
            (คน)
จำนวนประชากรหญิง    (คน) จำนวนประชากร รวม       (คน) จำนวนประชากรชาย   (คน) จำนวนประชากรหญิง    (คน) จำนวนประชากร รวม       (คน)
 เมืองนครสวรรค์ ๑๑๗,๗๗๐ ๑๒๖,๐๗๒ ๒๔๓,๘๔๒ ๑๑๗,๒๐๘ ๑๒๕,๙๑๘ ๒๔๓,๑๒๖
 โกรกพระ ๑๗,๔๖๙ ๑๘,๔๕๔ ๓๕,๙๒๓ ๑๗,๓๗๐ ๑๘,๓๗๓ ๓๕,๗๔๓
 ชุมแสง ๓๑,๗๗๕ ๓๓,๗๓๒ ๖๕,๕๐๗ ๓๑,๕๗๒ ๓๓,๕๖๘ ๖๕,๑๔๐
 หนองบัว ๓๔,๔๖๘ ๓๕,๔๖๒ ๖๙,๙๓๐ ๓๔,๐๙๙ ๒๘,๗๒๗ ๖๒,๘๒๖
 บรรพตพิสัย ๔๒,๘๗๑ ๔๔,๕๐๔ ๘๗,๓๗๕ ๔๒,๖๑๓ ๔๔,๒๙๒ ๘๖,๙๐๕
 เก้าเลี้ยว ๑๗,๐๘๗ ๑๗,๘๐๖ ๓๔,๘๙๓ ๑๗,๐๓๕ ๑๗,๗๘๗ ๓๔,๘๒๒
 ตาคลี ๕๔,๓๙๓ ๕๕,๕๖๔ ๑๐๙,๙๕๗ ๕๓,๗๖๘ ๕๕,๒๘๑ ๑๐๙,๐๔๙
 ท่าตะโก ๓๒,๘๔๐ ๓๔,๖๒๑ ๖๗,๔๖๑ ๓๒,๗๐๔ ๓๔,๔๘๐ ๖๗,๑๘๔
 ไพศาลี ๓๕,๗๔๑ ๓๖,๖๒๒ ๗๒,๓๖๓ ๓๕,๔๙๐ ๓๖,๕๑๖ ๗๒,๐๐๖
 พยุหะคีรี ๓๐,๑๐๓ ๓๒,๐๐๙ ๖๒,๑๑๒ ๒๙,๙๕๔ ๓๑,๘๓๘ ๖๑,๗๙๒
 ลาดยาว ๔๓,๓๖๐ ๔๕,๐๙๘ ๘๘,๔๕๔ ๔๓,๑๐๙ ๕,๒๙๗ ๔๘,๔๐๖
 ตากฟ้า ๒๐,๐๗๘ ๒๐,๗๖๗ ๔๐,๘๔๕ ๑๙,๙๘๕ ๒๐,๖๖๘ ๔๐,๖๕๓
 แม่วงก์ ๒๖,๖๘๖ ๒๖,๖๑๐ ๕๓,๒๙๖ ๒๖,๕๓๐ ๒๖,๕๓๕ ๕๓,๐๖๕
 แม่เปิน ๑๐,๕๑๘ ๑๐,๓๔๑ ๒๐,๘๕๙ ๑๐,๔๘๖ ๑๐,๓๕๕ ๒๐,๘๔๑
 ชุมตาบง ๙,๕๒๓ ๙,๕๙๘ ๑๙,๑๒๑ ๙,๔๒๐ ๙,๕๖๕ ๑๘,๙๘๕
รวม ๕๒๔,๖๘๒ ๕๔๗,๒๖๐ ๑,๐๗๑,๙๔๒ ๕๒๑,๓๔๓ ๕๔๕,๑๑๒ ๑,๐๖๖,๔๕๕
 
ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ๑. จำนวนราษฎรที่มีสัญชาติไทย ชาย ๕๒๐,๓๐๙ คน หญิง ๕๔๔,๓๗๖ คน รวม ๑,๐๖๔,๖๘๕ คน
               ๒. จำนวนราษฎรที่ไม่ได้สัญชาติไทย ชาย ๑,๐๓๔ คน หญิง ๗๓๖ คน รวม ๑,๗๗๐ คน
               ๓. รวมราษฎรที่มีสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๖,๔๕๕ คน
 
               จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ อำเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้าน ๑๒๘ ตำบล และจัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๒๑ แห่ง (เทศบาลนคร ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง ๒ แห่ง  เทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑๒๑ แห่ง
                   ตารางแสดงเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ที่ อำเภอ พื้นที่
            (ตร.กม.)
จำนวนหมู่บ้าน จำนวนตำบล จำนวนเทศบาล จำนวนอบต.
เมืองฯ ๗๔๘.๒๖๘ ๑๗๒ ๑๖ ๑๖
โกรกพระ ๒๙๗.๑๙๔ ๖๕
ชุมแสง ๗๑๖.๗๒๖ ๑๒๖ ๑๑ ๑๑
ลาดยาว ๖๙๑.๐๙๖  ๖๙๑.๐๙๖ ๑๔๙ ๑๒ ๑๒
บรรพตพิสัย ๙๐๙.๘๙๗ ๑๑๘ ๑๓ ๑๒
หนองบัว ๘๑๙.๕๐๕ ๑๐๗
ตาคลี ๘๕๔.๐๖๒ ๑๒๕ ๑๐ ๑๐
เก้าเลี้ยว ๒๕๖.๗๑๓ ๔๓
ท่าตะโก ๖๐๗.๒๒๕ ๑๑๒ ๑๐ ๑๐
๑๐ ตากฟ้า ๕๗๐.๖๙๒ ๗๖
๑๑ ไพศาลี ๙๗๙.๔๕๗ ๑๐๑
๑๒ พยุหะคีรี ๗๔๐.๗๙๔ ๑๒๕ ๑๑
๑๓ แม่วงก์ ๗๖๖.๘๐๘ ๖๖ -
๑๔ แม่เปิน ๒๖๐.๒๐๐ ๒๔ -
๑๕ ชุมตาบง ๓๗๙.๐๔๐ ๒๓ -
รวม ,๕๙๗.๖๗๗ ,๔๓๒ ๑๒๘ ๒๑ ๑๒๑
 
  ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์   ,ข้อมูลเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 
            ๕) ประชากรและบ้าน 
      ♦  จำนวนบ้านและความหนาแน่นของประชากร  มีแนวโน้มลดลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม บ้าน พื้นที่จังหวัด
             (ตร.กม.)
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
๒๕๕๖ ๕๒๕,๓๕๑ ๕๔๗,๗๙๑ ๑,๐๗๓,๑๔๒ ๓๘๓,๘๖๗ ๙,๕๙๗.๖๘ ๑๑๑.๘๑
๒๕๕๗ ๕๒๕,๑๔๖ ๕๔๗,๖๑๐ ๑,๐๗๒,๗๕๖ ๓๙๐,๗๗๑ ๙,๕๙๗.๖๘ ๑๑๑.๗๗
๒๕๕๘ ๕๒๔,๖๘๒ ๕๔๗,๒๖๐ ๑,๐๗๑,๙๔๒ ๓๙๖,๓๒๓ ๙,๕๙๗.๖๘ ๑๑๑.๖๘
๒๕๕๙ ๕๒๑,๓๔๓ ๕๔๕,๑๑๒ ๑,๐๖๖,๔๕๕ ๔๐๑,๔๓๒ ๙,๕๙๗.๖๘ ๑๑๑.๑๖
ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                   ♦ โครงสร้างอายุประชากร
             
จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดนครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
อายุ ชาย หญิง รวม
๐-๕ ปี           ๓๓,๑๔๒         ๓๑,๑๑๕         ๖๔,๒๕๗
๖-๑๐ ปี           ๓๐,๔๗๙         ๒๘,๗๙๗         ๕๙,๒๗๖
๑๑-๑๕ ปี           ๓๐,๖๘๑         ๒๘,๘๕๐         ๕๙,๕๓๑
๑๖-๒๐ ปี           ๓๔,๖๗๕         ๓๒,๖๙๓         ๖๗,๓๖๘
๒๑-๒๕ ปี           ๓๘,๒๔๖         ๓๖,๐๘๐         ๗๔,๓๒๖
๒๖-๓๐ ปี           ๓๖,๐๕๖         ๓๔,๒๔๒         ๗๐,๒๙๘
๓๑-๓๕ ปี           ๓๘,๓๐๖         ๓๗,๖๒๘         ๗๕,๙๓๔
๓๖-๔๐ ปี           ๓๙,๖๐๐         ๓๙,๑๑๖         ๗๘,๗๑๖
๔๑-๔๕ ปี           ๔๐,๐๖๖         ๔๑,๖๔๒         ๘๑,๗๐๘
๔๖-๕๐ ปี           ๔๒,๐๒๐         ๔๖,๐๒๐         ๘๘,๐๔๐
๕๑-๕๕ ปี           ๔๑,๙๕๐         ๔๖,๓๔๙         ๘๘,๒๙๙
๕๖-๖๐ปี           ๓๓,๓๘๗         ๓๘,๔๗๔         ๗๑,๘๖๑
๖๑-๖๕ ปี           ๒๖,๗๘๓         ๓๑,๒๘๐         ๕๘,๐๖๓
๖๖-๗๐ ปี           ๑๙,๙๑๒         ๒๔,๕๕๔         ๔๔,๔๖๖
๗๑-๗๕ ปี           ๑๓,๒๗๖         ๑๖,๗๓๑         ๓๐,๐๐๗
๗๖-๘๐ ปี            ๑๐,๔๒๑         ๑๔,๔๑๔         ๒๔,๘๓๕
๘๑-๘๕ ปี             ๖,๖๗๒          ๙,๓๕๙         ๑๖,๐๓๑
๘๖-๙๐ ปี             ๓,๐๒๕          ๔,๗๔๓          ๗,๗๖๘
๙๑-๙๕ ปี              ๑,๑๖๒          ๑,๖๙๓          ๒,๘๕๕
๙๖-๑๐๐ ปี               ๔๐๖ ๕๑๔ ๙๒๐
๑๐๐ ปีขึ้นไป ๔๔ ๘๑ ๑๒๕
รวม                                                                                                                               
๕๒๐,๓๐๙
            
๕๔๔,๓๗๖ ,๐๖๔,๖๘๕
 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
               ♦ สัญชาติ
                  ประชากรทั้งจังหวัดจำนวน ๑,๐๖๖,๔๕๕ คน  ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจำนวน  ๑,๐๖๔,๖๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจำนวน  ๑,๗๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
               ♦ ประเภทที่อยู่อาศัย การใช้น้ำ และน้ำดื่ม
                  ประชากรร้อยละ ๘๓.๓ อาศัยอยู่ในบ้านโดด ร้อยละ ๑๑.๔ อาศัยห้องแถว การใช้น้ำของประชากร  ประชากรร้อยละ ๙๔.๕ ใช้น้ำประปาภายในบ้าน  ส่วนน้ำดื่มประชากรร้อยละ ๒๙.๓ ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด ประชากรร้อยละ ๒๘.๘ ดื่มน้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม กรอง)  ประชากรร้อยละ ๒๕.๘ ดื่มน้ำฝน และประชากรร้อยละ ๑๔.๗ ดื่มน้ำประปาภายในบ้าน  โดยประชากรเลิกดื่มน้ำฝนหันมาดื่มน้ำประปาผ่านการบำบัดและดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้น

ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘
ประเภทของที่อยู่อาศัย ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐
บ้านโดด ๘๗.๕ ๘๔.๙ ๘๓.๓
ห้องแถว ๙.๔ ๑๑.๗ ๑๑.๔
ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแฝด ๓.๐ ๑.๙ ๔.๖
ห้องชุด - ๑.๔ ๐.๘
ห้องภายในบ้าน ๐.๑ ๐.๑ -
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว - - -
อื่น ๆ - - -
การใช้น้ำ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐
น้ำประปาภายในบ้าน ๙๐.๒ ๘๘.๑ ๙๔.๕
น้ำบ่อ/น้ำบาดาลภายในบ้าน ๒.๓ ๔.๓ ๒.๓
น้ำประปานอกบ้าน ๐.๔ ๓.๔ ๐.๓
น้ำบ่อ/น้ำบาดาลภายนอกบ้าน ๕.๔ ๒.๕ ๑.๔
น้ำจากแม่น้ำ ลำธารหรือคลอง - ๐.๓ ๐.๖
น้ำฝน ๑.๒ ๐.๗ ๐.๔
น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม กรอง) ๐.๔ ๐.๖ ๐.๕
น้ำดื่ม ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐
น้ำดื่มบรรจุขวด ๒๒.๘ ๒๕.๕ ๒๙.๓
น้ำประปาภายในบ้าน ๓๐.๗ ๑๔.๕ ๑๔.๗
น้ำบ่อ/น้ำบาดาลภายในบ้าน ๑.๐ ๑.๔ ๐.๓
น้ำประปานอกบ้าน ๐.๑ ๐.๓ ๐.๑
น้ำบ่อ/น้ำบาดาลนอกบ้าน ๑.๗ ๑.๐ ๑.๐
น้ำฝน ๓๓.๐ ๓๔.๒ ๒๕.๘
น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม กรอง) ๑๐.๗ ๒๓.๑ ๒๘.๘
ที่มา:  สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
 
 
            ๖) แรงงาน อุตสาหกรรม อาชีพและการประกันสังคม
                ♦ สถานภาพแรงงาน
 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
                                                                                                      (หน่วย : พันคน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ปี/ไตรมาส รวม กำลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน กำลังแรงงาน
            ที่รอฤดูกาล
ทำงานบ้าน เรียนหนังสือ อื่นๆ
ปี ๒๕๕๘ ไตรมาส๑ ๕๕๓.๕ ๕๔๖.๔ ๔.๒ ๒.๙ ๑๐๑.๒ ๕๘.๕ ๙๖.๘
ปี ๒๕๕๘ ไตรมาส๒ ๕๔๒.๔ ๕๓๔.๙ ๒.๐ ๕.๔ ๙๘.๗ ๕๗.๑ ๑๑๒.๐
ปี ๒๕๕๘ ไตรมาส๓ ๕๓๕.๓ ๕๓๑.๙ ๒.๘ ๐.๕ ๙๖.๒ ๕๗.๒ ๑๒๑.๙
ปี ๒๕๕๘ ไตรมาส๔ ๕๔๙.๘ ๕๔๕.๙ ๓.๔ ๐.๓ ๘๒.๙ ๖๐.๑ ๑๑๘.๑
ปี ๒๕๕๙ ไตรมาส๑ ๕๕๕.๘ ๕๔๙.๓ ๓.๖ ๒.๗ ๗๕.๑ ๕๔.๖ ๑๒๕.๘
ปี ๒๕๕๙ ไตรมาส๒ ๕๐๘.๒ ๕๐๕.๔ ๒.๘ ๖.๑ ๙๗.๐ ๖๑.๓ ๑๓๙.๒
ปี ๒๕๕๙ ไตรมาส๓ ๔๙๒.๓ ๔๘๗.๐ ๕.๒ ๐.๓ ๙๖.๙ ๖๔.๘ ๑๕๗.๙
ปี ๒๕๕๙ ไตรมาส๔ ๕๓๗.๙ ๕๓๑.๑ ๖.๘ ๑.๖ ๖๖.๐ ๖๑.๒ ๑๔๕.๘
ปี ๒๕๖๐ ไตรมาส๑ ๕๑๖.๙ ๕๑๑.๐ ๕.๙ ๑๒.๘ ๗๘.๖ ๕๘.๘ ๑๔๕.๗
ที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ระดับจังหวัด  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
                   จากข้อมูลประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี   พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน อื่นๆ มีแนวโน้มมากขึ้น (อายุมากหรือน้อยเกินไป เจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ไม่สมัครใจทำงาน ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิ่งตอบแทนให้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ทำงานให้องค์กรการกุศล ฯ)
 


 
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
อุตสาหกรรม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
 ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ ๒  ไตรมาสที่ ๓  ไตรมาสที่ ๔  ไตรมาสที่ ๑
รวมยอด ๕๔๓.๔ ๕๓๒.๐ ๕๓๐.๒ ๕๓๑.๐ ๕๑๐.๙
ภาคเกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ๒๖๘.๗ ๒๕๒.๓ ๒๔๘.๘ ๒๓๒.๖ ๑๙๕.๙
นอกภาคเกษตรกรรม
การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน - - ๑.๐ ๐.๓ -
การผลิต ๓๕.๖ ๔๓.๑ ๕๖.๘ ๔.๖ ๔๘.๕
ไฟฟ้า  ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ๑.๔ ๑.๓ ๐.๘ - ๑.๕
การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ๑.๖ ๒.๕ ๐.๕ ๐.๒ ๔.๐
การก่อสร้าง ๓๘.๕ ๔๓.๒ ๓๘.๑ ๓๕.๓ ๔๓.๙
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ๘๕.๖ ๙๐.๖ ๗๙.๓ ๙๔.๐ ๘๙.๖
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ๑๐.๑ ๙.๓ ๕.๓ ๕.๓ ๑๐.๗
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ๓๓.๐ ๓๐.๖ ๒๙.๕ ๓๐.๖ ๓๙.๒
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ๐.๕ ๐.๕ ๑.๔ ๐.๙ ๐.๗
กิจการทางการเงินและการประกันภัย ๖.๒ ๕.๖ ๕.๒ ๔.๒ ๔.๙
กิจการอสังหาริมทรัพย์  ๐.๓ ๐.๒ ๐.๒ ๑.๓ ๑.๘
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค ๒.๖ ๑.๙ ๓.๑ ๓.๒ ๒.๗
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ๒.๗ ๑.๕ ๓.๒ ๐.๙ ๑.๕
การบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม ๑๖.๘ ๒๑.๐ ๑๗.๗ ๒๓.๑ ๒๓.๓