16 มกราคม 2561   เวลา  11.00 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมหลักที่ 2  การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  ณ  ค่าย  ส.คอบร่าแคมป์  ต.พระนอน  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

               โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์