15 มกราคม 2561 เวลา  18.00 น. นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เครือข่าย OTOP เปิด"ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้" บริเวณชั้น 1 ห้างแฟรี่แลนด์ สรรพสินค้า  มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ OTOP  เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 บูธ

              โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์