พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 9533

๑) ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง

            จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ ตั้งอยู่ประมาณละติจูดที่ ๑๕.๕-๑๖.๗ องศาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๙.๗-๑๐๐.๔ องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ ๑) ๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐ เมตร
พื้นที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ มากเป็นอันดับ ๙ ของภาคเหนือ
  
            ที่ตั้งและอาณาเขต  ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
               ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทองอำเภอขาณุวรลักษบุรีอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชนแดน อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
               ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
)  ลักษณะภูมิประเทศ
               ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบประมาณ ๓ ใน ๔ ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด และมีเพียง ๖ อำเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหลัก สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอำเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของอำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด อำเภอหนองบัวและอำเภอไพศาลี เป็นพื้นที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
               สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง อำเภอท่าตะโก อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอพยุหะคีรี สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตก (เขตอำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้าและอำเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัดสูงจากระดับน้ำทะเล  ปานกลาง ๒๐-๑๐๐ เมตร
 
๓) ลักษณะภูมิอากาศ
                มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม
                สำหรับปี ๒๕๕๘  เดือน มกราคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๑๔.๒ องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  ๔๒.๔ องศาเซลเซียสในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙.๑๒ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน ๘๐๔.๓ มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด ๑๑๐ วัน
                ส่วนปี ๒๕๕๙ เดือน กุมภาพันธ์  มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้  ๑๐.๔ องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม  มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  ๔๓.๗ องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙.๐๘ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน ๑,๕๓๘.๘ มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด ๑๑๐ วัน
                สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ำท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ำกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน คาบ ๓๐ ปี(พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๕๓) ฝนรวม ๑,๑๔๙.๗ มิลลิเมตร จำนวนวัน ๑๑๒.๑ วัน

ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์  
 

 
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์ รายเดือนของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙จังหวัดนครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ลำดับที่ เดือน พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
อุณหภูมิ ต่ำสุด (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ สูงสุด (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ เฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ความชื้น สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็น) อุณหภูมิ ต่ำสุด (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ สูงสุด (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิ เฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ความชื้น สัมพัทธ์
            (เปอร์เซ็น)
มกราคม ๑๔.๒ ๓๕.๕ ๒๓.๙๓ ๖๗.๙๗ ๑๔.๐ ๓๗.๖ ๒๕.๘๓ ๖๘.๔๖
กุมภาพันธ์ ๑๗.๕ ๓๙.๐ ๒๗.๙๒ ๖๒.๗๓ ๑๐.๔ ๓๘.๒ ๒๗.๓๖ ๕๗.๑๘
มีนาคม ๒๒.๕ ๔๐.๐ ๓๐.๕๕ ๖๗.๔๒ ๑๗.๖ ๔๑.๘ ๓๑.๔๖ ๕๗.๒๗
เมษายน ๒๐.๕ ๔๒.๒ ๓๑.๒๙ ๖๓.๐๘ ๒๔.๓ ๔๓.๔ ๓๔.๒๔ ๕๖.๐๘
พฤษภาคม ๒๔.๗ ๔๒.๔ ๓๒.๕๑ ๖๔.๐๗ ๒๔.๐ ๔๓.๗ ๓๒.๖๔ ๖๔.๓๕
มิถุนายน ๒๔.๗ ๔๑.๐ ๓๑.๔๖ ๖๕.๖๘ ๒๓.๐ ๓๘.๓ ๓๐.๐๓ ๗๓.๓๕
กรกฎาคม ๒๓.๙ ๔๑.๐ ๓๐.๔๕ ๖๙.๕๙ ๒๒.๕ ๓๗.๐ ๒๘.๖๓ ๘๐.๓๓
สิงหาคม ๒๔.๐ ๓๗.๕ ๒๙.๒๒ ๗๘.๐๓ ๒๒.๒ ๓๖.๗ ๒๘.๖๔ ๘๐.๐๕
กันยายน ๒๒.๙ ๓๖.๒ ๒๘.๗๒ ๘๒.๓๔ ๒๓.๐ ๓๕.๗ ๒๘.๑๔ ๘๔.๘๗
๑๐ ตุลาคม ๒๒.๔ ๓๕.๗ ๒๘.๐๔ ๘๒.๙๓ ๒๓.๗ ๓๕.๐ ๒๘.๓๘ ๘๓.๗๓
๑๑ พฤศจิกายน ๒๑.๒ ๓๕.๙ ๒๘.๖๔ ๗๘.๑๗ ๒๐.๒ ๓๕.๖ ๒๗.๗๒ ๗๗.๙๖
๑๒ ธันวาคม ๑๗.๓ ๓๖.๒ ๒๖.๗๙ ๗๓.๖๐ ๑๖.๗ ๓๕.๓ ๒๕.๘๔ ๗๒.๖๕
 
ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์  

ปริมาณน้ำฝนที่ตกและจำนวนวันฝนตกในรอบปี ย้อนหลัง ๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  จังหวัดนครสวรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ลำดับ
            ที่
อำเภอ ปี พ .ศ.๒๕๕๗ ปี พ .ศ.๒๕๕๘ ปี พ .ศ.๒๕๕๙
จำนวน น้ำฝนรวม (มิลลิเมตร) จำนวน วันฝนตก(วัน) จำนวน น้ำฝนรวม (มิลลิเมตร) จำนวน วันฝนตก(วัน) จำนวน น้ำฝนรวม (มิลลิเมตร) จำนวน วันฝนตก(วัน)
เมืองนครสวรรค์ ๑,๐๗๒.๘ ๑๐๘ ๘๐๔.๓ ๑๑๐ ๑๕๓๘.๘ ๑๑๐
ตากฟ้า ๑๐๒๔.๑ ๑๐๕ ๑๒๔๑.๖ ๑๐๗ ๑๓๐๐.๓ ๑๐๗
ท่าตะโก ๑๐๙๔.๙ ๖๐ ๘๘๓.๐ ๖๐ ๑๒๘๑.๐ ๗๕
ลาดยาว ๘๕๓.๘ ๖๒ ๑๐๕๘.๒ ๘๔ ๑๓๗๔.๘ ๙๕
โกรกพระ ๘๔๑.๗ ๕๗ ๗๐๕.๕ ๕๔ ๑๐๕๔.๘ ๗๑
ตาคลี ๙๘๔.๗ ๕๐ ๗๖๕.๔ ๕๔ ๑๓๕๓.๔ ๖๓
ชุมแสง ๑๐๗๖.๖ ๖๑ ๗๕๑.๓ ๗๒ ๑๓๒๒.๐ ๗๕
พยุหะคีรี ๑๐๗๐.๐ ๗๘ ๑๐๒๐.๓ ๘๐ ๑๑๔๗.๒ ๗๘
บรรพตพิสัย ๖๑๑.๖ ๖๑ ๗๐๒.๙ ๕๕ ๑๑๔๑.๕ ๗๔
๑๐ หนองบัว ๑๒๕๕.๓ ๖๑ ๑๐๓๒.๓ ๖๙ ๑๔๗๔.๖ ๙๒
๑๑ ไพศาลี ๘๕๙.๘ ๕๕ ๙๓๔.๔ ๗๒ ๑๒๖๗.๕ ๘๒
๑๒ เก้าเลี้ยว ๘๙๐.๐ ๕๔ ๘๗๒.๐ ๖๑ ๑๖๑๐.๔ ๗๗
๑๓ แม่เปิน ๘๓๒.๔ ๗๐ ๙๗๕.๗ ๖๔ ๑๑๗๖.๘ ๙๒
๑๔ แม่วงก์ ๘๘๐.๒ ๖๐ ๑๑๑๕.๓ ๖๕ ๑๓๙๙.๙ ๘๕
๑๕ ชุมตาบง ๑๓๔๘.๕ ๗๑ ๑๒๑๔.๒ ๖๘ ๑๖๑๖.๐ ๘๘
ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์