Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

            17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดวรนาถบรรพต(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบงานด้านการเผยแผ่ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส วิทยากรประกอบด้วย พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผอ.โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส วิทยากรจากส่วนกลาง นายธวัชชัย โพธารามิก  นายเอนก ทรงศรีสวัสดิ์ และนายศราวุธ หมื่นนาค  การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วัดในนครสวรรค์กำหนดพร้อมกันทำ Big Cleaning Day วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7  เริ่ม 09.00 น.เป็นต้นไป

             โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

 

            17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ DHHU ร่วมกับอรวรรณฟาร์ม ประชุมผู้เลี้ยงโคนมอำเภอตากฟ้า สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า สหกรณ์โคนมตากฟ้า เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานโครงการ "corn silage ซีเอสอาร์ประชารัฐ" ณ ห้องประชุมชอนทุเรียน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหา total solid น้ำนมต่ำ เนื่องจากอาหารหยาบไม่เพียงพอและ/หรือพื้นที่ี่ปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ แบบไม่มุ่งหวังผลกำไร โดย อรวรรณฟาร์มผู้เลี้ยงไก่เนื้อรายใหญ่ ยินดีให้การช่วยเหลือด้วยการใช้พื้นที่ 30 ไร่ ปลูกข้าวโพดและทำ corn silage พร้อมฝัก จำหน่ายให้เกษตรกรในราคาต้นทุนส่งถึงฟาร์ม ราคากก.ละ 2 บาท เริ่มมีผลผลิตส่งมอบช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

            โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

 

            17 พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 14.00 น. ณ​ โรงพยาบาล​ปากน้ำ​โพ  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​ และเป็นตัวแทนรับมอบ โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกผู้ยากไร้ ในงานฉลองครบรอบ 29 ปี และการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 โรงพยาบาลปากน้ำโพ ภายใต้แนวคิด"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เพื่อชุมชน" โดยโรงพยาบาลปากน้ำโพได้มีโครงการ มอบโอกาสในการมองเห็นสำหรับ 30 ดวงตา ซึ่งโรงพยาบาลร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้กลับมามองเห็นได้เป็นปกติอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีโครงการ สร้างศูนย์สุขภาพ อุทยาน​สวรรค์ เทศบาลนคร​นครสวรรค์​ ซึ่งมีเครื่องมือทางการแพทย์​ และอุปกรณ์​ช่วยชีวิต และเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน พร้อมทั้งสอนทักษะและวิธีใช้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

            โดยมี​ คณะผู้บริหาร​โรงพยาบาล​ปากน้ำ​โพ​ รอง​นายก​เทศมนตรี​นคร​นครสวรรค์, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน​เข้าร่วมกิจกรรม

             โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์