Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

..... นายสุรพล  เพ็งน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาค่ายยุวชนคนคุณธรรม ดำเนินการโดย ดร.ยมนพร  เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ซึ่งมีครูผู้สอนโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมระดับพื้นที่การนิเทศ จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  วิกฤติเด็กและเยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์  ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ติดอาวุธทางปัญญา ตอน “โรงเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ณ ห้องศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14  กรกฎาคม  2561  เวลา 08.30 นาฬิกา

             (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-120968588004046/photos/?tab=album&album_id=1377027369064822

 

 

                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชอนตะวัน ตึก 15 ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ของจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดค่าของชีพประชาชน โดยร่วมกับภาคเอกชนจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและได้ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งจะช่วยยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ

               โดยมี พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์, สรรพากรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์, คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรม

                   โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการตรวจรับรอง คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในฐานะผู้บริหารในการเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครสวรรค์ และการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

                  โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์, ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจและตอบข้อซักถาม

                 โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

                16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ  วัดวรนาถบรรพต  จว.นครสวรรค์

                  โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

               16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบึงบอระเพ็ด ชั้น 3 อาคารโรงแรมต้นน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” โดยมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ การนำเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

               โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม

                 โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์