Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

                 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. รศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่  พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และแพทย์หญิงจุฑามาศ สุจิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 3 และหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดโครงการ“จัดฟันสัญจรในผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของริมฝีปาก เพดานปาก และจัดฟัน รวมถึงการแก้ไขการพูด เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น  โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปี มีผู้ป่วยจำนวน 90 คน

                 จากนั้น เวลา 13.00 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน “สานฝันวันยิ้มสวย ครั้งที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้กับเด็กผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่  ภายในงานมีประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดเรียงความ โดยกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม เปิดให้บริการตัดผมฟรี พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย อีกทั้ง ดร.พีรพงษ์ นพนาคีพงษ์ และกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี นำพิซซ่า นม ขนมต่างๆ มาร่วมแบ่งปัน เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความสนุก ฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

                  โดย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

 

                 22 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสรัลพัชร   ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานตรวจตลาดสดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ปี 2563  ณ  ตลาดเทศบาลนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายประดิษฐ์  ภู่พัด  พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมตรวจตลาดสด

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

                จากการที่เคยลงพื้นที่เพื่อติดตามกำกับการป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกของนายอำเภอเก้าเลี้ยวในห้วงที่ผ่านมา 20 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเป็ดไข่ที่เลี้ยงไล่ทุ่ง ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 12 ฝูง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคในสัตว์ปีก  เป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีก และสัตว์ปีกสู่คน ผลการปฏิบัติยังไม่พบเชื้อโรคจากสัตว์ปีกแต่อย่างใดและให้ข้อแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงให้เฝ้าระวังต่อไป

                 โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

                20 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM. 2.5) ของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหรือผู้แทนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวแสงเดือน สมสุข หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

                ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้มีการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องงดการเผาทุกชนิดด้วย

                 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

 

8 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับ นางพรทิพย์ ถาวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ระดับกรมจากกรมการข้าว ที่ลงพื้นที่มาประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงมัน อำเภอตาคลี ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ณ อาคารเพาะกล้าและลานตากของกลุ่ม ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดย

นายบุญเลิศ พุทธสรณ์ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม สมาชิกเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนจังหวัด และส่วนพื้นที่ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายบุญเลิศ พุทธสรณ์ ประธานกลุ่ม และสมาชิก นำเสนอผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการ 

13 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการลดต้นทุนและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ วัดรังย้อย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ที่มาประเมินผลงานของนายศักดิ์ชาย แป้นไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านรังย้อย และเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากอำเภอหนองบัวเข้ารับการประเมินครั้งนี้

15 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรความรู้พื้นฐานการหยุดเผา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ณ วัดดอนม่วง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โดย สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  และ ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว 

วิภาวรรณ เมธากูล , ส่งศักดิ์  ต้นบุตร,  กุลธิดา น้อยบุญชู ,ศิรดา  ใจยง  และสุภาวดี      แก่นเสน  เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์