Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ และชุมชมตำบลอ่างทอง จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ร่วมด้วย ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์หญ้าแฝกและเทคนิคการปลูกตามหลักวิชาการ”  ณ โรงเรียนวิมลประชาราษฎร์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเป็นการขยายผลการดำเนินงานเครือข่ายคนรักษ์แฝกเขต 9

                โดย นางวาสนา  พ่วงแพ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ : ข่าว/รายงาน  ,นางสาวเบญจมาภรณ์  ใจพูม  นักวิชาการเกษตร: ภาพประกอบ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

 

 

 

               วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และนายช่างคุมงาน กรมพัฒนาที่ดิน  ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกลิ่นกระถิน หมู่ 12 ตำบลเนินขี้เหล็ก  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเร่งการทำงาน  พร้อมปรับแผนงานให้สำเร็จตามระยะเวลา  ขณะนี้กำลังปลูกหญ้าแฝกพร้อมดูแลรดน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ขุดคูยกร่องไม้ผล  ทำทางระบายน้ำเข้าสระเก็บน้ำ  ในพื้นที่โครงการฯ

              โดย นางวาสนา  พ่วงแพ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ : ข่าว/รายงาน  ,นายเอกพงษ์  โพธิ์งาม  นักวิชาการเกษตร : ภาพประกอบ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

 

 

 

               24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ อินตาพรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางนิรัชนี อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี ตัวแทนอำเภอตาคลี ปภ. สนง.เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยว ลงพื้นที่ดูพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี โดยสภาพพื้นที่เป็นนาข้าวที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ข้าวได้รับผลกระทบ เป็นจำนวน 6 หมู่บ้าน

               โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

 

               อำเภอหนองบัว ประสานพลัง “บวร” สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยพระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหนองบัว ส่วนราชการ นายก อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว และภาคเอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อดำเนินการให้ความสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาและประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยการสร้างบ้าน “บ้านขันติธรรม” ให้แก่ครอบครัวของ นางจำเรียง อยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในการก่อสร้างมีพระสงฆ์ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

                โดย อำเภอหนองบัว

 

 

 

                24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลเมืองตาคลี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายวัฒนา โพธา ผู้แทนมูลนิธิฯ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผกก.สภ.ตาคลี สาธารณสุขอำเภอตาคลี ผอ.รพ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม

                โดย อำเภอตาคลี