Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอตาคลี(ก.ช.ภ.อ.ตาคลี) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากฝนแล้ง(ด้านการเกษตร)โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีพื้นที่เพาะปลูก(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)เสียหายโดยสิ้นเชิงใน 8 ตำบล 41 หมู่บ้าน 4 ชุมชน จำนวน 4,961-1-0 ไร่ เกษตรกร 314 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 5,695,515 บาท

               โดย  อำเภอตาคลี

 

                18 กันยายน 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข และแมวจำนวนทั้งสิ้น 39  ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 12 ตัวเพศเมีย 10 ตัวแมวเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 14 ตัว และมีการแสดงสุนัขแสนรู้จาก คลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รู้ว่าสุนัข อย่าทิ้งถ้าเรานำมาฝึกให้รู้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสุนัขอีกมากมาย

                  โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

 

                 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ สมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอเมือง ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทัพชุมพล อำเภอเมือง นครสวรรค์ ณ แปลงนา ที่นักเรียนได้ร่วมกันปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในการจัดกิจกรรมวันนี้ นักเรียนได้ลงสำรวจระบบนิเวศในนาข้าว การขยายเชื้อชีวภัณฑ์ ราเขียวที่ใช้ควบคุมแมลง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยทำขนมบัวลอยไข่หวาน  ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ นครสวรรค์ ได้มอบสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพชุมพล เพื่อจัดมุมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

                  โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 

 

                 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าว ตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสุรินทร์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียน ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 โดยการปักดำ ในแปลงนาของโรงเรียน จากนั้นนักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าว วิธีการขยายเชื้อชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมโรคแมลง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยทำขนมบัวลอยไข่หวาน ในโอกาสนี้ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ได้มอบสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อจัดมุมเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนต่อไป

                 โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 

                 ด้วยกระทรวงคมนาคม กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น

                  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอตาคลี, สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอหนองบัว  และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอลาดยาว ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2562 ดังนี้

  1.  รถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง นำรถเข้าตรวจสภาพ จำนวน 206 คัน

             - รถผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 191 คัน                                                                                              .                      - รถตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน จำนวน 15 คัน

  1. พนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จำนวน 281 คน

              - ผ่านการทดสอบ จำนวน 218 คน

                  โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์