Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอและมอบนโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนสามมิตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์, นางสาวนาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามมิตร ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับกว่า 600 คน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนสามมิตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว HighScope ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM TO STEAM การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Thinking School การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “เด็กพิการเรียนรวม” และส่งเสริมความสามารถพิเศษ ตามรูปแบบพหุปัญญา ซึ่งมีการวางแบบแผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

แต่บนพื้นฐานที่จะทำการเรียนการสอนได้มีคุณภาพนั้น สวัสดิการครูเอกชน ก็ต้องดีด้วย ขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 150,000 บาท/คน/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ครูที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง กระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์ และ สช. ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายตรง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกสำหรับครูที่เจ็บป่วย

ในส่วนของการพัฒนาครูเอกชนนั้น ขณะนี้ สช.ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูเอกชนไว้แล้ว ประมาณ 22 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการทันที กระจายไปศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 18 ภาคทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยจัดอบรมพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการอบรมครูสอนเด็กพิเศษที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลเด็กให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมชุดแรกประมาณ 18,000 คน จากครูเอกชนทั้งหมดกว่า 100,000 คน โดยจะจัดให้มีการอบรมใน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยม หลักสูตรอบรมลูกเสือ และหลักสูตรการอบรมครูปฐมวัย และที่สำคัญจะร่วมผลักดันจะ​ทลายทุก​กำแพงข้อจำกัด และ​จะ​ไม่​ทิ้ง​ใครไว้​ข้าง​หลัง แม้แต่เพียงคนเดียว

 “ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้กำกับดูแลการศึกษาเอกชน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และถือโอกาสนี้ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานการศึกษาเอกชนให้สำเร็จในก้าวต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

น.ส.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนสามมิตร ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2510 นับเป็นเวลา 52 ปี โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในการจัดการศึกษา การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัยทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พัฒนาครูในสถานศึกษาเอกชน นอกจากนั้นการทํางานของครูทุกคนในโรงเรียนเอกชนนครสวรรค์ยังทํางานด้วยความทุ่มเททั้งในและนอกโรงเรียน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลชนะเลิศประกวดค่ายย่อยและการแสดงรอบกองไฟในงานชุมนุมลูกเสือสํารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้น

ผลของการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนสามมิตร นับได้ว่าเป็นความสําเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ร่วมกันใน การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของโรงเรียนสามมิตรที่มีมาโดยตลอดคือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร (ทํานา) มีรายได้น้อย โรงเรียนไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตามใบอนุญาต จะเก็บได้เต็มจํานวนเพียงผู้ปกครองที่เบิกได้ ซึ่งมีเพียงไม่ถึง 10% ส่วนผู้ที่เบิกไม่ได้โรงเรียนเก็บ ภาคเรียนละ 500 บาท เป็นเช่นนี้มาเกือบ 30 ปี เมื่อนํารายได้ดังกล่าวรวมกับเงินอุดหนุนรายหัว ที่ได้รับจัดสรรจาก สช.ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่แท้จริง

นอกจากนี้ ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

โดย  ศธ. 360 องศา  : อานนท์ วิชานนท์ / สรุป, อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพhttps://moe360.blog/2019/09/06/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B23-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/

 

               4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายให้นางสาวลัดดา ชื่นชูใจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมต้อนรับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองโพ หลวงพ่อเดิม พุทธสโร ณ วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับให้คำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการวัดหนองโพ ร่วมให้การต้อนรับ

                   โดย  อำเภอตาคลี

 

 

 

               28 สิงหาคม 2562 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ แมลงที่พบในแปลงฯ ในการจัดงานวันสาธิตโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย หมู่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ โดย นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

               โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 

ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

                4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์  ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน​ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง เก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินสำหรับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามความต้องการของพืช และ Zoning​  by ​Agri-Map​ พร้อมทั้งมอบบัตรดินดีให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรผู้สนใจ  โดยมี​ ดร.วราภรณ์​  พรหมพจน์​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเป็นประธานเปิด​งาน ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน

 

               3 สิงหาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 203 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการหารือเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นการบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใหม่นครสวรรค์ -บ้านไผ่ ซึ่งจะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อจากจังหวัดกำแพงเพชรสู่จังหวัดนครสวรรค์ โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ -บ้านไผ่ ทั้งโครงการฯ มีระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร และช่วงที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 60 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง พยุหะคีรี ท่าตะโก และ อำเภอไพศาลี ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 4 บริษัท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมหารือและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านความเหมาะสมของโครงข่ายและการขยายเส้นทาง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ นี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก(East-West Corridor Upper) เชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด- นครพนม พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและแผนพัฒนาระบบราง ในระยะเวลาอีก ประมาณ 8 ปีข้างหน้า ต่อไป

               เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/158864648129071/posts/380602979288569/