Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชิมช้อปใช้” ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ย.20 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์

                 โดย สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                 เมื่อวันที่ 14 และ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวนภาพร อรุณเจริญยิ่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวทิพยพัศ ภูวสุรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Velley to Smart  Industry 4.0) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีที 888 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , บริษัท อรุณไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ , กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านวังตะคลอง อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร , บริษัท ธนพร ไรซ์ มิลด์ จำกัด อ.สามง่าม จ.พิจิตร ,  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน      อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และโรงงานลูกชิ้นเจ๊วัธ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

                โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

                26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายศราวุธ  ไทยเจริญ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต 17,18 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาคภาคเหนือ  พร้อมคณะ  ได้เดินทางมาทำการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกดีเด่น  ณ วัดเกยไชยเหนือ  ม.4 ต.เกยไชย  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  จำนวนหลายจุด เช่น วัดเกยไชยเหนือ  พิพิธภัณฑ์ของเก่า  โรงเรียนชุมชนเกยไชยเหนือ บ้านทำตาล  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น       

                 ในการนี้ มี เจ้าคณะอำเภอชุมแสง , นายสุเทพ  วงษ์พานิช รอง ผวจ.นว. , ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ , หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  , นายสัญญา  นิลสุพรรณ สส.เขต 3 จ.นครสวรรค์  , นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง , หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , ผู้บริหารสถานศึกษา  , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และ ประชาชน อ.ชุมแสง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4 ต.เกยไชย ประมาณ 600 คน

               โดย อำเภอชุมแสง

                เมื่อวันที่ 2-5,9-12 สิงหาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เป้าหมาย 138 ราย ครั้งที่ 3/2562 เพื่อดำเนินงานการเข้าสู่กระบวนการออกใบรับรอง มผช.หลังจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกใบ มผช.ป. ให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 ราย

                  โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์