Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานปิดการอบรมปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูง (EMT) ซึ่งจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความสามารถที่จะปฏิบัติเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นในหน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน จากจังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ

                  โดย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

               30 กรกฎาคม 2562 ดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้ารับรางวัล Thailand Angels Award จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน เทียบเคียงคุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

             โดย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  พัฒนาลำน้ำลำคลอง สวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน วัด กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช  2562 ดังนี้

24 กรกฎาคม 2562 นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ณ กศน.ตำบลเขากะลา ม.10 บ้านพุวิเษ ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 138 คน ได้รับความร่วมมือจากนายกอบต.เขากะลา กำนัน คณะครูและนักเรียนรร.บ้านซับผักกาด ทหารแผนก3 กองคลังแสง และประชาชนต.เขากะลา

25 กรกฎาคม  2562 เวลา  10.00 น.  นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  เป็นประธานจัดกิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ  ลำคลอง”  ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาโยง  หมู่ที่  5  ตำบลสระทะเล  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการทำความสะอาด  เก็บขยะ  ตัดหญ้าและวัชพืช  และในโอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน  50,000  ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขาโยง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  400  คน

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ ซึ่งอำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว ริมฝั่งแม่น้ำปิง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

เวลา 10.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ณ.เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

26 กรกฎาคม  2562 แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ จัดโครงการรักษ์ทาง รักษ์ถิ่น จิตอาสากิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทางหลวงชนบท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพกฎจราจร และรู้จักมารยาทในการขับขี่บนท้องถนน เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ขับขี่รถอย่างปลอดภัยร่วมสร้างวินัยการจราจรกับกรมทางหลวงชนบท                               ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

                 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.30 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ 

  1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง สระน้ำด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่เปิน
  2. โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เปิน

     3.โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอแม่เปิน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.แม่เปิน และจิตอาสาอำเภอแม่เปิน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้จัด  พิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน ให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาฯ เมื่อระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 กรกฎาคม  2562  เป็นวันที่สอง จำนวน 1,500 ราย โดยมีผู้มาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-26  กรกฎาคม  2562   ทั้งสิ้น 5,513 คน เป็นชาย 2,893 คน เป็นหญิง 2,759 คน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยก่อนที่จะทำพิธีเข้ารับของพระราชทาน ได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติตน ภารกิจของจิตอาสา การสาธิต CPR และวิธีการช่วยเหลือชีวิตแบบต่างๆ การบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ทางสุขภาพ จัดให้มีโรงครัวพระราชทาน

                28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลตาคลี โดยมีผู้บังคับการกองบิน 4 ส.ส.ทายาท เกียรติชูศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 360 คน

                28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเปิดป้ายสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ   ณ บริเวณสี่แยกหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

                โดย อำเภอพยุหะคีรี   อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมืองฯ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน อำเภอตาคลี อำเภอหนองบัว

 

                 31 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.30 น.  นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หน.ปภ. จังหวัดนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ออกตรวจสอบแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเชิงป้องกันยับยั้งสำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรใน ม.2,ม.3,ม.6 และ ม.11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์และม.11, ม.12 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

                  โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจแมลง การจำแนกชนิดแมลง  การจัดการ รวมถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เอง แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ที่ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนากลาง และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ ณ แปลงเรียนรู้ และศาลาเรียนรู้ของกลุ่ม

โดย ณัฐกานต์  พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  : ข่าว กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์