Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาพระ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว โดยมี พ.อ. เกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.น.ว. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปจ.นว. นายชนาธิป โคกมณี นอ.หนองบัว เกษตรจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รด.จิตอาสา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม

                    โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.55 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฯ เมืองทองธานี กทม. โดยมี ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด และ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน

          โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา  8.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ณ  บริเวณหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพยุหะ  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีบุคลากรเทศบาลพยุหะ นักเรียน ประชาชนร่วมขบวนรถแห่เทียนพรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป

16 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.พระครูนิวิฐสังฆกิจเจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว ประธานฝ่ายสงฆ์/นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นหนึ่งประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันจัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาแก่วัดในเขตปกครองสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว กับวัดบริวารข้างเคียง รวมแล้ว จำนวน 45 แห่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วย ณห้องประชุม พุทธานุภาพ วัดเก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว  เวลา 20.00 น. นายรัฐพล. ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ วัดมรรครังสฤษฏ์(ตะคร้อ) บ.หาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว

16 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยนางสิริพร บริรักษ์เลิศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันมรณภาพพระครูนิสัยจริยคุณ(หลวงพ่อโอด) ณ วัดจันเสน ตำบลจันเสน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา การบวงสรวงหล่อพระ(โดยอาจารย์แห้ว หมอดูเทวดา) การมอบเงินและสิ่งของ(ข้าวสารอาหารแห้ง)ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของตำบลจันเสนจำนวน 390 ราย การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 143 ราย โดยมีพระครูนิวิฐธรรมขันธ์(หลวงพ่อเจริญ)เจ้าอาวาสวัดจันเสน/รองเจ้าคณะอำเภอตาคลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณประเสริฐ - คุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร ผู้บริหารบริษัทซีพีฯ คุณประสิทธิ์ - คุณแสงเดือน โลหะวัฒนกุล คุณเสน่ห์ กรรณสูต คุณบัญญัติ โพธิรัตน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

16 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น. พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์  นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นอ.ตากฟ้า หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวตากฟ้าเข้า ร่วมในพิธี

โดย: อำเภอพยุหะคีรี อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอตาคลี  อำเภอตากฟ้า

16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี ณ โบราณสถานเมืองบน บ้านโคกไม้เดน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักมีสิ่งที่ดีงามตามคำขวัญประจำเทศบาลฯ ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้ลูกหลานได้ตระหนัก รักท้องถิ่นของตนเอง และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมเป็นโบราณวัตถุ และโบราณสถาณเมืองบนโคกไม้เดน ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี

การจัดงานตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคลเมืองบนธาราวดีครั้งนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาและแสดงวิถีชีวิตผ่านกิจกรรมการแสดงสื่อผสมทางวัฒนธรรมชุดแสงเทียนส่องธรรมนำพาสู่อารยธรรมธาราวดีเมืองบนโค่กไม้แดงเป็นนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้หาซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  https://www.facebook.com/158864648129071/posts/357616758253858/

 

                 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.   นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   ได้เดินทางมาเป็นประธานตามโครงการ "สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี"  และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  ณ  วัดเนินสะเดา  ม.12 ต.บางเคียน  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์   

                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  จำนวน 150 ชุด  มอบเงินการศึกษาเด็กยากจน จำนวน 20 ทุน  มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 คน ให้แก่ประชาชน อ.ชุมแสง    และได้เชิญหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มาให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 250 คน

                   ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอชุมแสง  ปลัดอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนได้นำหน่วยงานราชการ ระดับจังหวัด/อำเภอ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชน  , หัวหน้าหน่วยงาน ชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบ  และมีการนำสิ่งของต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ชุมแสง และ พื้นที่ใกล้เคียง

                     โดย อำเภอชุมแสง