Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายอำเภอไพศาลี เป็นผู้แทนเปิดงานโครงการวันรณรงค์การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง เกษตรแปลงใหญ่ ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง ) ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

                  โดย  อำเภอไพศาลี

 

                29 มกราคม​ 2561​ เวลา 09.30 น.  นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นว. มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นว.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

               โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

 

 

              27 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือป้องกันเด็กไทยไม่จมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง

                ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ ทั้งประเทศ 699 คน โดยแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จำนวนเด็กเสียชีวิต 1,051 คน  เฉพาะจังหวัดนครสวรรค์มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 16 คน คน คิดเป็น อัตรา 9.0 ต่อประชากรแสนคนต่อปี  

               โดย อำเภอโกรกพระ, สำนักงานโรคไม่ติดต่อ

 

 

 

 

 

                29 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพระนอน ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกับ คณะครู และลูกๆนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักพระราชดำรัส และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

              ทั้งนี้โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและสื่อการสอน พร้อมกำหนดให้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอ ที่มีโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงฯ ได้ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคฯ ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน แก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดในด้านเวลา ค่าใช้จ่ายและการเดินทาง ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบรรลุภารกิจของภาครัฐในขณะเดียวกัน

                โดยในส่วนของโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่นักเรียนฯ รวมจำนวน 125 ราย

 

                   โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

 

 

               26 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย พ.ต.อ.เอกชัย พัฒนาดี ผกก.สภ.บรรพตพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผช.ผอ.ธกส.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้จัดการ ธกส.สาขาบรรพตพิสัย ผจก.ธกส.สาขาหนองตางู ทหารชุด รส.ในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.ตาขีด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตาขีด จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รด.จิตอาสา และนักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู้ ร่วมต้อนรับ พลตรีสุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ (ผบ.มทบ.31) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการ “บ้านร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน” ให้แก่ครอบครัวของ นายสุวรรณ นาคจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 119/2 หมู่ที่ 8 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอบรรพตพิสัย