Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระราชา ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอโกรกพระ ณ วัดโกรกพระเหนือ

               โดย อำเภอโกรกพระ

 

               22 มกราคม 2561  นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยน.ส.ปราณีต เลิศสงคราม นายก อบต. เขาชนกัน ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ผลิตหัวไชเท้า และแปรรูป  รวมทั้งเยี่ยมสวนพุทรานายยืน เพื่อให้กำลังใจ และหาแนวทางปรับปรุงงานเกษตรแฟร์ แม่วงก์แง๊ะ ครั้งที่ 2 ต่อไป

                 โดย อำเภอแม่วงก์

 

               23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี 2561  โดย สนง.วฒ.นว.   ณ   วัดโพธารามพระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

                โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

                22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นายอนุวัช เต็มชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานเปิด กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลทำนบ โดยมีนายกอบเกียรติ ฉัตรทอง กำนันตำบลทำนบ / นายถนอม เชวงวิทย์ นายก อบต.ทำนบ /ปลัด อบต.ทำนบ / ผอ.รพ.สต.ทำนบ/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผช.ผญบ./ แพทย์ฯ/สารวัตรฯ/ส.อบต./ และจิตอาสาของตำบลทำนบ ประมาณ 80 คน ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนา ถนนสายทำนบ - ท่าตะโก

               22 มกราคม 2561 อำเภอพยุหะคีรีขอรายงานกิจกรรมจิตอาสาดังนี้ จิตอาสาฯ บ้านวงค์มหาพรหม หมู่ที่ 9 ตำบลพยุหะ ร่วมกันมอบที่นอนลมให้กับผู้พิการในหมู่บ้าน คือ นายบุญชู นิลสนธิ  มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน

 

               โดย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี

 

              20 มกราคม​ 2561​ เวลา  19.20 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นว. มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นว.  เป็นประธานในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 44 ณ สนามอเนกประสงค์ หน้าหอวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์

              โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์