Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                20 มกราคม 2561 นายอำเภอแม่เปินร่วมกับ ปลัดอำเภอ หน.ชุด ชป.อ.แม่เปิน สมาชิก อส. ผู้ใหญบ้านและจิตอาสา หมู่ที่ 15 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน ร่วมกันพัฒนาและปลูกหญ้าแฟกป้องกันน้ำกัดเซาะหน้าดิน บริเวณริมฝายน้ำล้น มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

                 21 มกราคม 2561 เวลา  09.00น. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นำเยาวชนต้นกล้า และจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาด บริเวณข้างทางถนนสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะบริการประชาชนในวันที่ 25 มกราคม 2561

                 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  จิตอาสาอำเภอชุมแสงร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาวัด และถนนหนทาง ในพื้นที่ตำบลหนองกระเจา เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม

               โดย  อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์  และอำเภอชุมแสง

 

 

 

             19 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี ได้นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อาทิ สภ.พยุหะคีรี , ศูนย์กศน.ฯ , รพ.พยุหะคีรี+รพ.สต. , การไฟฟ้า ฯลฯ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน หมู่ที่  8  ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

              โดย  อำเภอพยุหะคีรี