Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

               17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานเปิดตลาดสีเขียว ปลอดสารพิษ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มเครือข่ายสัมมนาชีพชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอบรรพตพิสัย ณ บริเวณตลาดข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย

                โดย  อำเภอบรรพตพิสัย

 

               17 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport for all 4.0 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นำประชาชน ข้าราชการ ครูและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ร่วมออกกำลังกาย

                โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

             17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  นายอำเภอลาดยาว นำท่าน พลโท ผดุง.  ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ ศปป 4 กอ.รมน. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบอำเภอลาดยาว โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ร่วมมือกับกองทัพบก จำนวน 10 จุด ซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำอำเภอลาดยาว

               โดย  อำเภอลาดยาว

 

              17 มกราคม 2561 เรือตรีวิทยา  เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้แทน กศน.อ. หน.ชุด ชป.อ.แม่เปิน สจ.เขต อ.แม่เปิน ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ได้ร่วมกิจกรรมพบนายอำเภอหน้าเสาธง ณ รร.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพบปะแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับนักเรียน โดยได้มอบแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ควบคู่กับคุณธรรม 12 ประการ การมีวินัยจราจร  การป้องกันยาเสพติด และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมต่อไป และได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ปฏิบัติตนดีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตพอเพียง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท แก่นักเรียน จำนวน 4 ทุน

               โดย  อำเภอแม่เปิน

 

              17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับกลุ่มจังหวัด)   ของโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก

 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน /ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะครู  / คณะกรรมการสถานศึกษา /ที่ปรึกษา / หัวหน้าหน่วยงานต่าง ร่วมให้การต้อนรับ

               โดย  อำเภอท่าตะโก