Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

              9 มกราคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) ปี 2561 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดโครงการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลประจำปี 2561 เพื่อ ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) เพื่อส่งเสริมความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ภูมิเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบของขวัญให้แก่ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด เป็นเช็คเงินสดจำนวน 15 คนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และมอบของขวัญใช้เพื่อเด็กแรกเกิด จำนวน 15 ชุด – การมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินสด จำนวน 20 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการ เป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และผ้าห่มกันหนาวจำนวน 15 ผืน – การมอบป้าย ของขวัญโครงการ บ้านพอเพียง จำนวน 12 ป้าย 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,562,500 บาท โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

              โดย……..ภาพข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

                7 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นายอภิสรรค์   สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและศึกษาดูงานการรับรู้ที่ยั่งยืน   ณ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านสุขสมบูรณ์  ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

          โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

 

              7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยะทองคล้องใจ สานใยรักชุมชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ นำมาทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่นเสื้อกันฝน ถุงหิ้วจากกล่องนมโรงเรียน..ตุ๊กตาขึ้นรูปเพื่อประดับตามตู้เย็นและอื่นๆอีกหลายอย่าง มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม 80 คน ณ ศาลาหน่วยอบรมประชาชน วัดเกยไชยเหนือ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

              โดย   อำเภอชุมแสง 

 

 

              6 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยจิตอาสา  และ นายประทีป แก้วงาม นายก อบต.เกรียงไกร/นายเมธี ฤทธิ์มหันต์  กำนัน ต.เกรียงไกร ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและราษฎรในหมู่บ้านจัดกิจกรรมทำบุญหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันพิง   ต.เกรียงไกร  และปลูกต้นไม้ รอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์ "หนองเมือง" จำนวน 300 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านและสร้างความสามัคคี   ในหมู่คณะ

 

           6 มกราคม 2561  จิตอาสาอำเภอชุมแสงพร้อมทั้งผู้นำ ม.9 ต.พิกุลและ ม.15 ต.เกยไชย  ช่วยกันทำความสะอาดและขนย้ายสิ่งของที่วัดชุมแสง

 

           7 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้ร่วมกับชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันและจิตอาสาในหมู่บ้าน สร้างส้วมให้กับคนยากไร้ จำนวน 2 หลังและมอบถุงยังชีพ 12 ถุง แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่หมู่บ้านคลองงิ้วและบ้านคลองสำพรึง ต.พันลาน อ.ชุมแสง

          โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอชุมแสง