Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการ แก้ไขล่าสุด 6 ธันวาคม 2562

*ปรับปรุงข้อมูลสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกที่ชื่อไฟล์  "ทำเนียบ061262.02"   ด้านล่าง

 

 

๑. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๒. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

๓. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

๔. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

    - ผนวก ก

    - ผนวก ก/๑

    - ผนวก ก/๒

    - ผนวก ก/๓

    - ผนวก ข

    - ผนวก ข/๑

    - ผนวก ข/๒

    - ผนวก ง

    - ผนวก ง/๑

    - ผนวก จ

    - ผนวก จ/๑

    - ผนวก ฉ

    - ผนวก ช

๕. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐