Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

  

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการ แก้ไขล่าสุด 8 ตุลาคม 2562

คลิกที่ชื่อไฟล์  "ทำเนียบ 081062"   ด้านล่าง

 

วัดในอำเภอเมือง            วัดในอำเภอพยุหะคีรี      วัดในอำเภอลาดยาว   วัดในอำเภอตาคลี

วัดในอำเภอบรรพตพิสัย    วัดในอำเภอชุมแสง       วัดในอำเภอ่าตะโก   วัดในอำเภอหนองบัว

วัดในอำเภอไพศาลี          วัดในอำเภอตากฟ้า     วัดในอำเภอโกรกพระ   วัดในอำเภอแม่วงก์

วัดในอำเภอแม่เปิน   วัดในอำเภอชุมตาบง   วัดในอำเภอเก้าเลี้ยว

 

โรงแรมที่ขึ้นทะเบียน

 

สมาคมในจังหวัด

 

มูลนิธิในจังหวัด      

 

 

Attachments:
Download this file (assosiation.pdf)assosiation.pdf[ ]6372 kB
Download this file (docmktakpha.pdf)docmktakpha.pdf[ ]823 kB
Download this file (found1.pdf)found1.pdf[ ]3057 kB
Download this file (hotel.inn.pdf)hotel.inn.pdf[ ]3267 kB
Download this file (mkbunphot.pdf)mkbunphot.pdf[ ]1264 kB
Download this file (mkkaoleaw.pdf)mkkaoleaw.pdf[ ]463 kB
Download this file (mkklokpha.pdf)mkklokpha.pdf[ ]440 kB
Download this file (mkladyaou.pdf)mkladyaou.pdf[ ]1361 kB
Download this file (mkmeaplean.pdf)mkmeaplean.pdf[ ]293 kB
Download this file (mkmeawong.pdf)mkmeawong.pdf[ ]1186 kB
Download this file (mkmuang.pdf)mkmuang.pdf[ ]1643 kB
Download this file (mknhongbua.pdf)mknhongbua.pdf[ ]1534 kB
Download this file (mkphaisali.pdf)mkphaisali.pdf[ ]1084 kB
Download this file (mkphayuha.pdf)mkphayuha.pdf[ ]938 kB
Download this file (mkshumshang.pdf)mkshumshang.pdf[ ]1171 kB
Download this file (mkshumtabong.pdf)mkshumtabong.pdf[ ]305 kB
Download this file (mktaklea.pdf)mktaklea.pdf[ ]1762 kB
Download this file (mktatako.pdf)mktatako.pdf[ ]944 kB
Download this file (ทำเนียบ081062.xls)ทำเนียบ081062.xls[ ]3024 kB
Download this file (ภาพผู้บริหารมทและภูมิภาคตุลาคม62.pdf)ภาพผู้บริหารมทและภูมิภาคตุลาคม62.pdf[ ]1071 kB

๑. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๒. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

๓. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

๔. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๒๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

    - ผนวก ก

    - ผนวก ก/๑

    - ผนวก ก/๒

    - ผนวก ก/๓

    - ผนวก ข

    - ผนวก ข/๑

    - ผนวก ข/๒

    - ผนวก ง

    - ผนวก ง/๑

    - ผนวก จ

    - ผนวก จ/๑

    - ผนวก ฉ

    - ผนวก ช

๕. คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐