Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

คำสั่งสำนักงาน.................................

ที่             /๒๕๖๑

เรื่อง    แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน.....................................

------------------------------------

 

                   ด้วยจังหวัดนครสวรรค์มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๑๒๗๗ /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ              ของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

                   เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน.......................เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               สำนักงาน...................จึงแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน............................ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  .................................................................                          ประธานคณะทำงาน

๒. ............................................................                                คณะทำงาน

๓. ............................................................                                คณะทำงาน

๔. ............................................................. คณะทำงานและเลขานุการ

๕. .............................................................                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์

     (๑) กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่................เผยแพร่ข้อมูล  ...............................................................

     (๒) กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่................เผยแพร่ข้อมูล  ..............................................................

๒. ให้กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่......................... รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑ ของเดือนที่สิ้นไตรมาส โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย  จำนวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันที่ลงข่าว จำนวนผู้เข้าชม (ถ้ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ให้กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่...................... รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์เมื่อพบปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วนให้รายงาน...................................ทราบโดยด่วน

๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่......................................มอบหมาย

                    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                 สั่ง  ณ   วันที่       เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 

   ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

 

            ตามที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” ระหว่างวันที่  12-13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฟอรั่ม เอ็ม โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  นั้น

             ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางลิงค์ และเอกสารแนบด้านล่าง   ทั้งนี้ โปรแกรมประกอบการอบรม ใช้งานกับ window 7 ขึ้นไป และให้เลือกลงตามรุ่นของคอมพิวเตอร์ 32 bit หรือ 64bit

โปรแกรม ms4w 32 bit 

https://drive.google.com/file/d/1Fqhy2TOYQqlnA1Iy25FLLL656dlkL_I2/view?usp=sharing

 โปรแกรม ms4w 64 bit

https://drive.google.com/file/d/1tK44LAcaKt-hUXQdoFj6j-4oGN9QytuM/view?usp=sharing

 

สไลด์ประกอบคำบรรยาย -ชุดข้อมูลทดลองลงแผนที่

https://drive.google.com/file/d/1fr8LXFErb31QEicozcwbY08JfAJjopeF/view?usp=sharing

 

โปรแกรม heron

https://drive.google.com/file/d/1faegGL3zDKLHXSH9XzdJyzGO4VLujgEe/view?usp=sharing

 

 โปรแกรม notepad plus plus

https://drive.google.com/file/d/1vcmAW2J_Gz8fe3vVZoTkOCw5N2rMtgHf/view?usp=sharing

 

 โปรแกรม java 32 bit

https://drive.google.com/file/d/1HYYuZ7o5OC_7GRC-MncY44fWkSnzbY9F/view?usp=sharing

โปรแกรม Java 64 bit

https://drive.google.com/file/d/1xKqfXkRMp2JXsBl095XYL0IVE4l432qg/view?usp=sharing

 

โปรแกรม  geoserver

 https://drive.google.com/file/d/1_InWK-HimQHZIO5bse33GFlxY5TNezbS/view?usp=sharing

 

โปรแกรม QGIS 32 bit

https://drive.google.com/file/d/1dN7Eu7j26SiCGP3eIUbNh4mpxHYxFD4d/view?usp=sharing

โปรแกรม QGIS 64 bit

https://drive.google.com/file/d/1o4bGAL4M3z_EM8Oz4DRpc05N3Vj3ByY9/view?usp=sharing

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (250161.05.doc)250161.05.doc[ ]5861 kB
Download this file (nakhonsawan2561.pdf)nakhonsawan2561.pdf[ ]4914 kB

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (re1.docx)re1.docx[ ]19 kB

ดาวน์โหลดแบบสำรวจความเข้าใจและความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครสวรรค์