Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีมอบหมาย นายอนุวรรตน์  แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ร่วมกับ นายทวีสิทธิ์  ศิริเมฆา ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5,ทหารชุดหมู่รส.อำเภอตาคลี, และกำนันตำบลสร้อยทอง ร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีเกษตรกรในพื้นที่ ม.5,10 ต.สร้อยทอง ได้รับความเดือดร้อน จากโครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูส่งน้ำ ที่มีความล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อทำเกษตรกรรมได้

การแก้ไขปัญหา : สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ จะดำเนินการปล่อยน้ำเข้าคูส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรกรรมได้เป็นระยะเวลา 4 เดือน จากนั้นจะเร่งเข้ามาดำเนินการก่อสร้างคูส่งน้ำให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทันการทำเกษตรกรรมในคราวต่อไป

          โดย อำเภอตาคลี

 

11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้เปิดทางน้ำ ณ จุดก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4007 แยก ทล. 1119 (กม.ที่ 65+500) บ้านคลองบอน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวขวางทางน้ำทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการทำนา ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และสอบถามชาวบ้านได้ความว่า ต้องการให้เปิดน้ำจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากข้าวกำลังตั้งท้อง หากไม่มีน้ำจะทำให้ข้าวได้รับความเสียหายกว่า 5,800 ไร่ จึงได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านเบื้องต้น และจะดำเนินการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

โดย อำเภอท่าตะโก