Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ แพทย์หญิงมณทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” ทรงปลูกต้นมะสัง และทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ สร้างศูนย์การแพทย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นสถานพยาบาลให้บิการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง – ภาคกลางตอนบน 7 จังหวัด คือ จังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ เป็นศูนย์ฝึกอบรมและรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559 ประกอบด้วย กลุ่มอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มอาคารบริการ และอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก และมีคลินิกเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ อายุรกรรมไต สูตินรีเวช ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมพลาสติก เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ในอนาคตจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 300 เตียง ในปี พ.ศ.2571

เวลา 12.42 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว ซึ่งเป็นที่ดินของนางสาวสมศรี คล้ายสุข ราษฎรในพื้นที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2559 เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อมาในปี 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระชานุญาติ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาใช้พื้นที่นี้ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาให้เป็นแปลงผลิตและสาธิตไม้ผลและพืชไร่ด้วยการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม้ผลและพืชไร่ทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และเป็นสถานที่ผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ในอนาคต
ปัจจุบันได้ปรับสภาพพื้นที่พร้อมปรับปรุงดิน และขุดสระน้ำขนาดความจุ 7,700 ลูกบาศก์เมตร และในปี 2563 นี้จะเริ่มปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อาทิ อาคารโรงเรือน อาคารโรงแปรรูปผลผลิต และ อาคารโรงเพาะชำและขยายกิ่ง


จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองกรด
อำเภอเมืองนครสวรรค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ ซึ่งพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาส วัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อปี 2538 จำนวน 328 ไร่ 1 งาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและให้บริการวิชาการทางการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรม การดำเนินงานด้านต่างๆ
ในปี 2546 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สนองพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินกิจกรรมเรื่องข้าวและเป็นศูนย์สาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภค และเป็นแหล่งศึกษาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทำแปลงสาธิตการเกษตร 3แปลง ได้แก่ พืชสวนแบบผสมผสานทั้งผักกินใบและกินผลโดยปลูกสลับกันตลอดทั้งปี แปลงปลูกพืชสวนและแปลงนาปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยการหว่านน้ำตม หลังการเก็บเกี่ยวจากพืชหลังนาเป็นพืชใช้น้ำน้อยและปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ปอเทือง ส่วนที่2 ก่อสร้างอาคารทรงงานและส่วนปฏิบัติการที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศ และขาดแคลนน้ำ จึงปรับมาปลูกพื้นที่ใช้น้ำน้อยเพิ่มขึ้นโดยใช้ระบบน้ำหยด อีกทั้งมีแผนที่จะปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮี ซึ่งเหมาะกับพื้นที่แล้งเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรเนื่องจากอินทผลัมมีรสชาติอร่อยมีราคาสูงและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

                24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยอำเภอตาคลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ โครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กองบิน 4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)และสำนักงานชลประทานที่ 10 โดยมีปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอตาคลี ผบ.กองบิน 4 ผกก.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและพี่น้องจิตอาสาฯร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน

                 โดย อำเภอตาคลี

 

 

                 5 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

                พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า จึงถือเป็น "พ่อแห่งชาติ" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คือ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีสมควรแก่การยกย่องของสังคม และเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

                เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ประกอบด้วย กิจกรรมตัดหญ้าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เก็บผักตบชวาขึ้นจากแม่น้ำ ล้างทำความสะอาดถนน ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้สวยงาม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เบื้องปลาย พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562 ด้วย

                 เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/158864648129071/posts/441135383235328/

 

               12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อย่างงดงามตระการตาและสมพระเกียรติมาจัดแสดงด้วย

                เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  https://www.facebook.com/158864648129071/posts/446601999355333

                 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยการนำของนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ. ศ. ๒๕๖๓

                 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์