Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

7 สิงหาคม 2561​ เวลา 07.50 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "วันรพี" ประจำปี 2561 ณ ศาลแขวงนครสวรรค์

พระประวัติ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติ ณ วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1236 ตรงกับวาระทางสุริยคติ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417 พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน

ปี 2434 พระองค์ทรงสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาวิชากฎหมายที่วิทยาลัยไครส์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Christchurch College Oxford University) ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชันษาเพียง 17 พรรษา

ซึ่งทีแรกมหาวิทยาลัยไม่ยอมรับเข้าศึกษา โดยอ้างว่าพระชนมายุยังไม่ถึง 18 พรรษา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย พระองค์จึงต้องเสด็จไปขอความกรุณาโดยพระองค์ทรงดำรัสว่า "คนไทยเกิดง่ายตายเร็ว" ทางมหาวิทยาลัยจึงยอมผ่อนผันโดยให้ทรงสอบไล่อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ก็ทรงสอบได้อีก  และด้วยความที่พระองค์ท่านทรงพระวิริยะอุตสาหะเอาพระทัยใส่ในการเรียนเป็นอย่างมาก ทรงสอบไล่ผ่านทุกวิชาและได้รับปริญญาเกียรตินิยมทางกฎหมาย Bachelor of Arts.Hons (B.A. (Oxon)) เมื่อทรงพระชันษา 20 พรรษา โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี

ปี 2437 เมื่อพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เสด็จกลับมา พระองค์ก็ทรงเป็นอธิบดีผู้จัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพื่อสอนความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารับราชการพลเรือนในกระทรวงต่างๆ และต่อมาพระองค์ทรงสมัครรับราชการทางฝ่ายตุลาการ แล้วทรงฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ และทรงศึกษากฎหมายไทยอย่างจริงจัง

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหะไม่นาน พระองค์สามารถทำงานในกรมราชเลขานุการได้ทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะการร่างพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เป็นองคมนตรีในปีเดียวกันนั้น

 

ปี 2439 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เป็นสภานายกพิเศษจัดการตั้งศาลในมณฑลอยุธยา พระองค์ทรงทำการในหน้าที่ด้วยพระปรีชาสามารถ เป็นที่นิยมยินดีของหมู่ชนในมณฑลนั้น

 

 

ปี 2440 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการไทยและฝรั่ง ช่วยกันตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการเก่าใหม่และปรึกษาลักษณะการที่จะจัดระเบียบแล้วเรียบเรียงกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และคงอยู่ในตำแหน่งสภานายกพิเศษจัดการศาลตามเดิมด้วย

ในการปรับปรุงกฎหมาย เบื้องต้นมีการนำกฎหมายอังกฤษมาใช้ โดยใช้กฎหมายวิธีสบัญญัติก่อน ทีแรกมีข้อถกเถียงกันว่าจะใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษ หรือจะใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ แบบประเทศยุโรปแล้ว

รัชกาลที่ 5 ก็ทรงตัดสินพระทัยปฏิรูประบบกฎหมายไทยให้เป็นไปตามแบบประเทศภาคพื้นยุโรป คือ ใช้ระบบ "ประมวลธรรม" แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังนำแนวคิดหลักกฎหมายอังกฤษบางเรื่องมาใช้ด้วย

 

ประมวลกฎหมายของไทยฉบับแรก คือ ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ใช้เวลาร่างทั้งสิ้น 11 ปี โดยสำเร็จลงในปี 2451 พระองค์เจ้ารพีฯ ท่านทรงช่วยแปลต้นร่างที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ส่วนประมวลกฎหมายฉบับต่อๆมา ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพต่างๆ พระองค์ท่านก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการยกร่างด้วย

 

ในปีเดียวกันนี้ พระองค์เจ้ารพีฯ มีพระดำริว่า "การที่จะยังราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปด้วยดีนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยการเปิดให้มีการสอนกฎหมายขึ้นเป็นที่แพร่หลาย" จึงทรงสถาปนาโรงเรียนสอนกฎหมายขึ้น สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนทั้งหลายมีโอกาสรับการศึกษากฎหมาย และพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนด้วยพระองค์เองด้วย

และแล้วปลายปี 2440 พระองค์ทรงเปิดให้มีการสอบไล่เนติบัณฑิต โดยใช้ศาลาการเปรียญใหญ่ วัดมหาธาตุเป็นสถานที่สอบ ใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 6 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ให้คะแนนเป็นเกรด ผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตรุ่นแรกมีทั้งสิ้น 9 คน ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ในครั้งนั้น คือ เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเนติบัณฑิตไทยคนแรก

 

 ปี 2441 พระองค์เจ้ารพีฯ ทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาในคณะกรรมการ มีชื่อว่า "ศาลกรรมการฎีกา" ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศ แต่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้กลายมาเป็นศาลฎีกาในปัจจุบัน

 

ปี 2442 ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเป็น "กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์"

 

ปี 2443 ทรงดำริจัดตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้น ทรงสอนวิธีตรวจเส้นลายมือ และวิธีเก็บพิมพ์ลายมือ สำหรับตรวจพิมพ์ผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดหลายครั้ง

 

ปี 2453 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี

 

   ปี 2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และในปีเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวง มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์คชนาม"

 

  ปี 2462 พระองค์เจ้ารพีฯ ทรงประชวรด้วยพระวัณโรค ที่พระวักกะ (ไต) และได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาพักราชการรักษาพระองค์ และได้เสด็จไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แพทย์ได้จัดการรักษาและถวายพระโอสถ อย่างเต็มความสามารถ แต่พระอาการหาทุเลาลงไม่จนกระทั่งวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2463 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ก็สิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 47 พรรษา

โดย สำนักงานจังวัดนครสวรรค์  /ที่มาประวัติ โดยสำนักงานศาลยุติธรรม https://www.coj.go.th/day/rapee/rapee.html  อ้างถึง http://www.kapook.com/

 

 

                 28 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 06.30 น. ณ​ บริเวณถนนริมน้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

                  โดยมี​ คณะตุลาการ, ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 31, ผู้​บังคับ​การตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์, รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, พี่น้อง​ประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​พิธี​

                   เวลา​ 08.00 น. ณ​ ศาลา​ประชาคม​จังหวัด​นครสวรรค์​  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

                   โดยมี​ คณะตุลาการ, ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 31, ผู้​บังคับ​การตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์, รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, พี่น้อง​ประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​พิธี​

                   เวลา​ 09.30 น. ณ​ ลานบริเวณหน้าศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์​ (หลังเก่า)  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด​นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยยะมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ ในการทำกิจกรรมอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมี​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​นครสวรรค์, ผู้บังคับ​บัญชา​ลูกเสือ, ลูกเสือ, เนตร​นารี, ยุวกาชาด, ลูกเสือชาวบ้าน​และผู้มีเกียรติ​เข้าร่วม​พิธี

 

                   เวลา 08.00 น.  พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผกก.สภ.หนองปลิง,  พ.ต.ท.พีระศักดิ์ วิสูตรธนาวิทย์  รองผกก.สส.สภ.หนองปลิง, พ.ต.ท.ไพรวัน ทัพวงศ์, รอง ผกก.ป.สภ.หนองปลิง , พ.ต.ท.สมพงษ์ สิงห์เรือง,  สวป.สภ.หนองปลิง, พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ แก้วแดง, สว.สส. สภ.หนองปลิง, พ.ต.ท.หญิงนภาพร จันทร์แจ้ง, สว.อก.สภ.หนองปลิง, พ.ต.ต.ประพันธ์ มหาวงศ์นันท์  สารวัตร(สอบสวน) สภ.หนองปลิง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.หนองปลิง    ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันนี้เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ และอุทิศกายใจในการปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

                   โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์  ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

                 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบด้วยส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันทำความดี โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีตกแต่งสถานที่ราชการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน

                 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ปลัดจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด, ภาคเอกชน, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม

                  เวลา 10.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ "โครงการรักสะอาด รักษ์ตลาดบ่อนไก่" บริเวณตลาด ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (บ่อนไก่) เพื่อทำความสะอาดตลาดและบริเวณโดยรอบ พร้อมจัดระเบียบแผงค้าตลาดทรัพย์สินฯ (บ่อนไก่) จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักอนามัยพื้นที่โดยประมาณ 160,000 ตารางเมตร โดยมีจิตอาสา พ่อค้า ประชาชน และส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรม

                  เวลา11.30น นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ทับกฤช จนท.สถานีรถไฟคลองปลากด จัดทำความสะอาด เก็บกวาดขยะสองข้างทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟดังกล่าว จนสะอาด เป็นที่พอใจ มีผู้เข้าร่วม 120 คน

                   นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้รับการสนับสนุน รถแบ็คโฮ จาก อบต.เขาชนกัน แม่วงก์ และวังซ่าน ในการปรับปรุง สระน้ำสาธารณะริเวนด้านหลัง และจุดชมวิว ของอำเภอ เพื่อเป็นสวนสุขภาพในการออก กำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งปลูกต้นทองอุไร จำนวน 600 ต้น และ อินทนิล และ กัลพฤกษ์ อย่างละร้อยต้น เพื่อเป็นการเฉลิมะนะเกียรติในหลวงรัชการปัจจุบัน ซึ่งจิตอาสาอำเภอแม่วงก์จะพร้อมใจกันปลูกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

                   เวลาประมาณ  15.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผกก.สภ.หนองปลิง, พ.ต.ท.ไพรวัน ทัพวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองปลิง นำโดย พ.ต.ท.สมพงษ์  สิงห์เรือง  สวป.ฯ, พ.ต.ท.หญิง นภาพร  จันทร์แจ้ง สว.อก.ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ.หนองปลิง ดำเนินการโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาด บริเวณหน้า สภ.หนองปลิง จนถึงสำนักงานจัดหางานนครสวรรค์

                  โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์  อำเภอชุมแสง และ สภ.หนองปลิง

 

 

               23 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 10.30​ น. ณ​ โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลพระนอน อำเภอ​เมือง​ฯ​ จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ ประธาน​แม่บ้าน​มหาดไทย​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 25 ทุน, การออกบูธนิทรรศการ, การตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ประชาชน, บริการตัดผมฟรี

              โดยมี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, นายอำเภอ​เมือง​นครสวรรค์, ผู้แทนผู้บังคับการ​ตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์, รักษาการ​พัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, คณะ​ครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​บ้านปากดงเข้าร่วม​กิจกรรม​

               โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                11 กรกฎาคม​ 2561​ เวลา​ 09.00​ น. ณ​ ศาลา​ประชาคม​จังหวัด​นครสวรรค์​  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​   ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​  ใน​พิธี​วางพวงมาลาถวายราช​สักการะ​​สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม​ ของทุกปี 

                 โดยมี คณะตุลาการ, ทหาร, ตำรวจ,​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ,   เจ้า​หน้าที่​ และพสกนิกรชาวจังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​พิธี

                 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์