Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

            2 เมษายน​ 2561​ เวลา​ 06.50 น. ณ​ ศาลา​ประชาคม​จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" และจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน​ข้าราชการ​พลเรือน พ.ศ. 2561​ ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

            โดยมี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, อุตสาหกรรม​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, ประชาชน​ เข้าร่วม​พิธี​

            โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

            31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย ราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่น มาจนปัจจุบัน

             ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันสำคัญนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  ในพิธีดังกล่าวมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมในพิธีฯ

            โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

            28 มีนาคม​ 2561​ เวลา 16.00​ น.  ณ หอประชุม​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา​ มหาจุฬาลงกรณ์​ราชวิทยาลัย​ วิทยาเขต​นครสวรรค์​ พุทธอุทยาน​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ในพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์​เฉลิมพระเกียรติ​ และถวายพระพรชัยมงคล​แด่ สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหา​วชิราลงกรณ​ บ​ดิ​นท​ร​เทพ​ยว​ราง​กูร​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตาม มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 โดย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน

            โดยมี​ คณะสงฆ์​จังหวัด​นครสวรรค์, เสนาธิการ​การ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 31,หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, ประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​เจริญ​พระพุทธ​มนต์

             โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคสวรรค์ ,มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์

 

 

            29 มีนาคม​ 2561​  เวลา 08.00​ น. นาย​ธนาคม​ จง​จิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ในฐานะผู้​บังคับ​การกองอาสารักษา​ดินแดน​จังหวัด​นครสวรรค์​ ร่วมเป็นเกียรติ​และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

             โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

           18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย ราชสักการะ และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งแรกในประเทศไทย   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีฯ

            โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์