Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                  10 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา​ 10.00 น. ณ​ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  นายกองเอก​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ โดยประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีเชิญธงประจำกองอาสารักษาดินแดน การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและมอบเข็มสดุดีอาสารักษาดินแดน พร้อมสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจ แก่สมาชิกกองอาสาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการร่วมกิจกรรมการพัฒนาบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาทหาร ตำรวจ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมในพิธีฯ

 

ประวัติความเป็นมาของกองอาสารักษาดินแดน “ โดยที่การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงครามปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคน ที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม และจัดตั้งหน่วยบังคับบัญชาเตรียมไว้ตั้งแต่เวลาปกติ ”เป็นเหตุผลสำคัญในการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน

                กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสำคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) พัฒนาการของกองอาสารักษาดินแดนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

ระยะก่อน พ.ศ. 2454  สมัยโบราณเมื่อเกิดภาวะสงคราม จะมีราษฎรที่ไม่ใช่ทหารรวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกเพื่อรักษา แผ่นดิน อาทิ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกบางระจัน ชาวบ้านบางระจันที่ไม่ใช่ทหารพยายามต่อสู้กับพม่าจนสิ้นกำลัง ประมาณ พ.ศ. 2308-2309  สมัยการสู้รบที่เมืองถลาง คุณหญิงจันและนางมุก (ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร) สมัยกู้อิสรภาพเมืองนครราชสีมา โดยการนำของคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี)

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมข้าราชการและประชาชนให้รู้จักรักชาติ รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ  ระยะตั้งแต่ พ.ศ. 2454 – 2497  มีความพยายามที่จัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาขึ้นให้เป็นระบบ ทั้งในยามปกติและสงคราม มีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้หลังจากมีการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายก รัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการที่จะป้องกันรักษาประเทศชาติในเวลาสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ระยะตั้งแต่ พ.ศ. 2497 – ปัจจุบัน  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทำให้การดำเนินการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน“ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ”

            โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

               31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.  นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี  เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ณ.วัดนาขอม ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

                โดย  อำเภอไพศาลี

 

 

               23 มกราคม 2561 เวลา  10.00 น.  นายเชวงศักดิ์พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ /พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ มอบเงิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ให้แก่เด็กจากครอบครัวที่ด้วยโอกาส จำนวน 120 ทุนๆละ 1000 บาท ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์

               โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์

 

               28 มกราคม​ 2561​ เวลา​ 16.00 น. ณ​ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัด​นครสวรรค์  พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประฝ่ายสงฆ์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรฯ กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 ในเวลา 16.00 น. ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์

 

เวลา​ 16.00 น. ณ​ วัดศรีสุธรรมาราม วัดท่านเจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอลาดยาว มอบหมายให้ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

              ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรฯ กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2561

 

               เวลา​ 16.00 น. ณ​ วัดลานชัยสามมัคคี อำเภอแม่เปิน นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกับเจ้าคณะตำบลแม่เปินและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ ประชาชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ประจำปี 2561 อำเภอแม่เปิน กำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรฯ กำหนดจัดขึ้นในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปโดยกำหนดจัดเวียนไปในแต่ละวัดในพื้นที่

 

          โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอลาดยาว อำเภอแม่เปิน

 

 

 

              23 มกราคม 2561   เวลา 10.00 น.   นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 9 จังหวัด ผู้เข้ารับเข็ม ผู้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ร่วมกันเข้าเฝ้ารับเสด็จ และรับโล่ประกาศ เกียรติคุณฯ  จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน (เชียงดาว) ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

               ในการนี้ทรงพระราชทานธงประจำพระองค์ให้กับนักปั่นจักรยาน ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดทำโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกันสานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)” โดยมีนักปั่นจักรยานที่ตาบอด จะร่วมกันปั่นจักรยาน ระยะทาง 867 กิโลเมตร  จาก กรุงเทพมหานคร

ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง  ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

               โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะผู้พิการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันเฝ้ารับเสด็จ

                 โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์