Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

                3 กรกฎาคม 2561 ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องดังนี้

- เวลา 13.55 น. ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องบังคับคดีเนื่องจากได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง และปัจจุบันรถยนต์ดังกล่าวถูกลักขโมยไปทำให้ผู้ร้องไม่ได้ผ่อนชะระค่างวดตามสัญญาจึงถูกดำเนินคดีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามหนังสือ และแนะนำให้เข้าพบ สนง.บังคับคดี เพื่อขอความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                5 กรกฎาคม 2561 ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องดังนี้

เวลา 09.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องรับสิทธิในมรดกของตนที่พึงจะได้รับจากการเสียชีวิตของมารดา เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลตามกระดวนการต่างๆต่อไป

 

                เวลา 10.55 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาจากการถูกฟ้องร้องบังคับคดีจากการถูกสืบทรัพย์คดีทางแพ่ง เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                 เวลา 15.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอเจรจาไกล่เกลี่ยการผ่อนชำระค่างวดรถจากการเช่าซื้อ ซึ่งผู้ร้องถูกเรียกเก็บค่าทวงถามจากการชำระค่างวดช้ากว่ากำหนด เจ้าหน้าที่ สคบ.จ.นว. สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                 10 กรกฎาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 11.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่งและผิดสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 - เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินของพื้นที่ข้างเคียงนำชี้แนวเขตลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของผู้ร้องที่ใช้ทำประโยชน์อยู่ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายและแนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.ธนารักษ์พื้นที่ จ.นว. เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                  12 ก.ค. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.30 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายการถูกฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัย ซึ่งคู่กรณีเป็นญาติของตนที่ได้รับสิทธิจากมรดกของมารดาที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการทางหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

- เวลา 11.25 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายจากการถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีเนื่องผู้ร้องเป็นผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถบรรทุกจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารพร้อมแนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.บังคับคดี จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                     โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

               12 กรกฎาคม 2561  เวลา 07.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้นำส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระและออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดท่าไม้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาซึ่งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และรพ.สต.หนองขอน ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งนี้นายอำเภอชุมแสง ได้พูดคุยและแจ้งข้อราชการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาวัดให้มีความสะอาดสวยงามเรียบร้อยต่อไป

                  โดย  อำเภอชุมแสง

 

                25 มิถุนายน 2561 เวลา14.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ มอบหมายให้ นายสุริยัน ชมภูมิ่งเกษตรอำเภอชุมแสงร่วมกับนายเพชรรัตน์ ดิษฐ์สงค์ ปลัดอำเภอชุมแสงดำเนินการภายใต้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแสงได้ไกล่เกลี่ยหนี้จากการบังคับคดีของสำนักงานบังคับระหว่างผู้ร้อง(ลูกหนี้)กับสถาบันการเงิน ผลการดำเนินการ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงยินยอมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นที่เรียบร้อยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอชุมแสง

                    โดย อำเภอชุมแสง

 

 

 

                28 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 13.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทำให้ญาติของผู้ร้องเสียชีวิต และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากคู่กรณีแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการต่างๆของเจ้าหน้าที่ ตร.ก่อนในชั้นเจรจาไกล่เกลี่ย ถ้ายังไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงให้ใช้สิทธิทางศาลต่อไป

 

- เวลา 14.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองตัวตนในการพิจารณาในการทำบัตรประชาชนของผู้ร้องจากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในกาปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 15.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีร้องเรียนการทำถนนบริเวณตลาดวีระกรโดยการลอกผิวถนนของหน่วยงานที่ทำถนนโดยไม่มีการเว้นช่องทางให้กับประชาชนในการสัญจร ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้ เจ้าหน้าที่ฯสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                 29 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องขอคำแนะนำเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์จากการทำประกันในการประกอบอาชีพของบุตร ซึ่งได้เสียชีวิตในการประกอบอาชีพ แต่ผู้ร้องได้รับหนังสือว่าตนไม่มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ดังกล่าวจากการทำประกัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประกับ สนง.คปภ.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 13.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลที่อ้างสิทธิในที่ดินที่ตนเองครอบครองทำประโยชน์ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นจนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร้อง

 

- เวลา 14.00  น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการพิจารณาคดีตามกระบวนการทางศาล เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนต่างๆทางศาลให้กับผู้ร้องเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามต่อไป หลังจากได้ฟังคำปรึกษา ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                  2 กรกฎาคม 2561  ศดธ.จว.น.ว.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.30 น. ศดธ.จ.นว.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องจากการทำสัญญาเงินกู้กับนายทุน และอ้างปัจจุบันได้ชำระหนี้ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 10.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องหย่ากับสามีของตนเนื่องจากอ้างว่าสามีของตนไม่ช่วยเหลือด้านการทำงานและเลี้ยงดูบุตร และปัจจุบันชอบดื่มสุรา ต่อว่าผู้ร้องเสียหายเป็นประจำทำให้ผู้ร้องมีความประสงค์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ แนะนำให้ผู้ร้องใช้วิธีการเจรจาตกลงกันก่อน และค่อยใช้วิธีทางกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 12.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดเนื่องจากตนเองได้เป็นคู่เช่าซื้อสัญญารถไถที่ใช้ในการทำการเกษตร และขาดส่งชำระหนี้ทำให้ถูกฟ้องร้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.บังคับคดี จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                    โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

                15 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์ จากการกู้ยืมเงินและผิดการชำระหนี้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจงผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจะถูกสหกรณ์การเกษตรฟ้องร้องบังคับคดี เนื่องจากผู้ร้องได้กู้เงินมาลงทุน และปัจจุบันผิดสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมกับผิดนัดชำระหนี้ที่ได้กระทำขึ้นตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินการถูกยึดทรัพย์ต่อไป

 

                18 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาการเรียกเงินดูแลบุตรจากอดีตสามีของตน ซึ่งได้มีการตกลงจะมีการส่งเสียเลี้ยงดูหลังจากได้มีการเลิกรากัน แต่ปัจจุบันไม่ได้รับเงินเลี้ยงดูบุตรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 13.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องร้องสิทธิในที่ดินของตนที่ได้ทำการซื้อขายกรรมสิทธิ์กันก่อนจะออกโฉนดแต่ยังไม่ได้มีการแบ่งแปลงในที่ดิน และปัจจุบันที่ดินแปลงใหญ่ถูกยึดทรัพย์ทำให้ผู้ร้องเสียสิทธิ์ในที่ดินไป เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องใช้วิธีการกระบวนการทางศาลต่อไป หลังได้ฟังคำแนะนำ ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                 20 มิ.ย. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกี่ยวกับการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯเช่าซื้อรถยนต์ แต่เนื่องจากผู้ร้องได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทฯที่ได้ซื้อรถยนต์ต่อไป เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและให้คำอธิบายเกี่ยวกับการข้อกฎหมายกับผู้ร้องใจพี่เข้าใจ ผู้ร้องจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 14.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับออกใบครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งผู้ร้องได้ยื่นรังวัดพร้อมกับที่ดินข้างเคียงมาเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่ของผู้ร้องเองยังไม่ได้รับใบกรรมสิทธิ์ดังกล่าว แต่พื้นที่ข้างเคียงได้รับเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                  21 มิถุนายน 2561

 เวลา 09.09 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือนมิถุนายน 2561" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ

   ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

 

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ผู้ร้องมีอาชีพและมีรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ร้องเป็นบุคคลพิการทางสายตา เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยได้ดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนไว้ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อธิบายกระบวนการดำเนินการตามระเบียบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

                โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์