Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

                6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบูรณาการกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ 1 (มทบ.31) ,สาธารณสุขเก้าเลี้ยว , อบต.หนองเต่า , ปศุสัตว์เก้าเลี้ยว , รพ.สต.หนองเต่า , ผญบ.ม.3 หนองเต่า และจิตอาสา  กรณีผู้ร้องปกปิดชื่อ ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสุกร บ้านยางใหญ่  ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว.  ผลจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการเลี้ยงสุกรจำนวน 4 โรงเรือนจริง โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโรงเลี้ยงสุกร ดังนี้

  1. เก็บมูลสุกรก่อนแล้วล้างคอกวันละ 2 ครั้ง
  2. ใส่จุลินทรีย์อย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เหมาะสมกับจำนวนสุกรที่เลี้ยง
  3. บ่อพักน้ำจากการล้างมูลสุกร ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน

                 โดย อำเภอเก้าเลี้ยว

 

                11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้เปิดทางน้ำ ณ จุดก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4007 แยก ทล. 1119 (กม.ที่ 65+500) บ้านคลองบอน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวขวางทางน้ำทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการทำนา ผลการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และสอบถามชาวบ้านได้ความว่า ต้องการให้เปิดน้ำจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากข้าวกำลังตั้งท้อง หากไม่มีน้ำจะทำให้ข้าวได้รับความเสียหายกว่า 5,800 ไร่ จึงได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านเบื้องต้น และจะดำเนินการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

                   โดย อำเภอท่าตะโก

 

               8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กอ.รน.จว.นว ร่วมประสานงาน กกล.รส.จว.นว. ร่วมกับ ศดธ.จว.นว ,พมจ.จว.นว ,หมู่รส.ประจำอ.เก้าเลี้ยว ร้อยร.ส.ที่ 1 (มทบ.31)  ศดธ.อ.เก้าเลี้ยว , เกษตร อ.เก้าเลี้ยว ,สหกรณ์การเกษตร อ.เก้าเลี้ยว,สหกรณ์ จว.นว, ธกส.อ.เก้าเลี้ยว  ผญ.บ.ม.8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยวฯ

               กรณีมีราษฎรในพื้นที่ ม.8 ต.เขาดิน จำนวน 2 ราย ,ม.1 ต.เขาดิน จำนวน 1 ราย  ได้ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ว่า ครอบครัวได้กู้เงินสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด มาลงทุนทำเกษตรกรรม แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำนวน 3 ราย หนี้สินรวม 4.9 ล้านบาท

               โดยมี  นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในการประชุมสรุปแนวทางการแก้ไข โดยให้ผู้ร้องพิจารณา 2 แนวทางดังนี้

                1.ให้ผู้ร้องขายที่ดินให้กับสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยวฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ โดยสหกรณ์มีกำหนดให้สามารถไถ่ถอนได้ในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ระหว่างนั้น สามารถให้ผู้ร้องเช่าทำกินได้ในที่ดินดังกล่าว.

                2. ธกส.อ.เก้าเลี้ยว แจ้งว่าผู้ร้องสามารถเข้าโครงการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้แล้ว ถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งมีคณะกรรมการของ ธกส.ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาในกรณีดังกล่าว

                ผู้ร้องเข้าใจและมีความพึงพอใจในการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ โดยผู้ร้องจะทำแนวทางไปทบทวนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว 

 

                 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ลงพื้นติดตามการชุมนุมของกลุ่มประชาชนคัดค้านการก่อสร้างโรงงานพลังงานขยะไพศาลีกรีนเทค ม.6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี โดยมีการประชุมรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ อ.ไพศาลี ผลการประชุม

  1. จังหวัดยินดีรับฟังปัญหาของประชาชน
  2. จะแจ้งประเด็นปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3. จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ
  4. ประชาชนพึงพอใจจึงแยกย้ายกลับไปประกอบอาชีพตามปกติ

                  โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

                  27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำเภอเมืองได้มอบหมายนายสุมิตร  เกตะสิทธิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ณ ห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซี ห้างโลตัส ส.ล.โฮลเซลล์ และห้างวิถีเทพสรรพสินค้า

                  โดย  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครสวรรค์