Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:39 น.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 งบประมาณประจำปี 2562" ณ วัดโคกกร่าง หมู่ที 2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายอรรถพร สิงหวิชัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการต่างๆ

                ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนในพิ้นที่ตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

                โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

               19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมาย นายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ ผอ.กองสาธารณสุข ทม.ตาคลี กรณีอู่ซ่อมรถ บริเวณ ถ.บ่อทอง มีการดัดแปลงบ้านเป็นอู่ซ่อมรถ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจสอบ ทม.ตาคลี แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

                 เวลา 09.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี มอบหมายนายทรงยศ หอมจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และนายอนุวรรตน์ แผ่ทอง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อดินลูกรัง บริเวณ ม.3 บ้านวังคาง ต.ตาคลี ร่วมกับ กองช่าง อบต.ตาคลี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ตาคลี ผลการตรวจสอบ บ่อดินลูกรังดังกล่าวอยู่บนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกันนี้ อบต.ตาคลี ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามขุดดิน จนกว่าจะได้รับอนุญาต

                    โดย  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตาคลี

 

 

                1 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 12.55 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการข้ารักษาตัวกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยประสงค์ให้ทางแพทย์ทำหมันให้แก่ผู้ร้อง แต่ปัจจุบันผู้ร้องได้เข้าตรวจกับโรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าตนเองได้ตั้งครรภ์มาได้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนแล้ว จึงมาขอความเป็นธรรมให้แพทย์ผู้ทำการรักษาชี้แจงข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 14.50 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษา เหตุบุตรชายของตนถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคู่กรณีซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อน และปัจจุบันบุตรของตนรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล และได้มีการแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าว พร้อมได้อธิบายและแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ จึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 15.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ ผู้ร้องได้รับจ้างเหมาในการก่อสร้างต่อเติมอาคารกับคู่กรณี ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างจนเกือบแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ปัจจุบันผู้ว่าจ้างไม่ยินยอมที่จะชำระเงินดังกล่าวให้กับผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาผู้ร้องพร้อมตรวจสอบเอกสารดังกล่าว และได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ และจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

               2 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายทุน และได้นำโฉนดเป็นตัวค้ำประกันจำนวนการกู้ยืมเงิน 2 ฉบับ และปัจจุบันผู้ร้องอ้างว่าตนเองไม่สามารถอ่านหนังสือได้ และได้พิมพ์ลายนิ้วมือในสัญญากู้ ซึ่งอ้างว่าตนคิดว่าตนเองเป็นแค่ผู้ค้ำประกัน เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมได้ให้คำแนะนำและอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายกับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 11.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทไฟแนนซ์เพื่อผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ร้องขาดส่งและได้มีหนังสือทวงถามติดตามหนี้ พร้อมกับคิดเงินค่าติดตามทวงถามเป็นเงินจำนวนมาก ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับ เจ้าหน้าที่สคบ.จ.นว. เพื่อดำเนินการติดต่อเจรจาไกล่เกลี่ยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 12.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนจากบุตรหลานของตนเองที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งปัจจุบันมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีนิสัยก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ร้อง และชอบมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายร่างกายเวลาขอเงินเพื่อจะนำไปซื้อยาเสพติด เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (สนง.พมจ.นว. ) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำตัวหลานของผู้ร้องเข้ารักษาตัวบำบัดยาเสพติดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยปกครองท้องที่ ให้ความช่วยเหลือในการเข้าไปพบปะพูดคุยปราบปรามกวดขันพฤติกรรมดังกล่าวเบื้องต้น

 

 - เวลา 12.50 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกมูลนิธิกองทุนภายในชุมชน และปัจจุบันผู้ร้องเองได้นำเงินมาฝาก เพื่อเป็นเงินกองทุนสำหรับการกู้ยืมเงินหมุนเวียนภายในกองทุน แต่ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวส่อไปในทางทุจริต ไม่สามารถชี้แจงรายรับรายจ่ายให้กับสมาชิกรับทราบได้ ติดต่อสอบถามเรื่องกองทุนก็ไม่มีเงินที่จะใช้ภายในกองทุนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำและประสานให้ผู้ร้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการคดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                 3 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย กรณีบุตรหลานสาวของตนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวทางชู้สาวกับฝ่ายชาย ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องเองได้กำกับดูแลบุตรสาวของตนตลอด แต่ดันพบหลานสาวของตนหลับนอนกับฝ่ายชาย ซึ่งบุตรหลานมีอายุยังไม่เกิน 18 ปี ผู้ร้องจึงอยากแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายชายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบเอกสารที่ผู้ร้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการขอคำปรึกษา และได้ให้คำแนะนำผู้ร้องแจ้งความดำเนินคดีตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้อง เนื่องจากเป็นคดีความทางอาญา และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

  - เวลา 13.15 ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้เลี้ยงดูตนเองมาตั้งแต่เล็กจนโต และซึ่งปัจจุบันผู้ที่ได้เลี้ยงดูตนเองได้ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส และได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแหง่หนึ่ง พร้อมกับมีค่ารักษาพยาบาลที่สูง จึงทำให้ผู้ร้องอยากทราบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อจะใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ และจะได้แจ้งให้กับญาติผู้บาดเจ็บรับทราบด้วย เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.พมจ.นว. เพื่อติดต่อประสานงานและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 14.25 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องเองได้ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องใช้เอกสารหลักฐานของผู้ค้ำประกันเซ็นหนังสือยินยอมใหม่ แต่ผู้ที่จะทำการค้ำประกันให้กับผู้ร้องเองไม่ยินยอมที่จะรับรองค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาของผู้ร้อง และได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ พร้อมกับประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นว. เพื่อดำเนินการชี้แจงแนวทางและระเบียบการปฏิบัติให้กับผู้ร้องเข้าใจตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 14.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ จากการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ประกอบกับปัจจุบันไม่ได้ชำระค่างวดตามสัญญาทำให้ถูกบริษัทฯ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ และให้ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของ สนง.บังคับคดี ซึ่งยังอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี่ย พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องเจรจาในชั้นไกล่เกลี่ยของบังคับคดีต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                4 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามใบมรณะบัตรของบิดาของตน ที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วในพื้นที่ จ.นว. ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าต้องการนำใบมรณะบัตรดังกล่าว เพื่อประกอบเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ กทม. ตามคำแนะนำของ จนท.ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าติดต่อฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของพื้นที่พักอาศัยตามสำเนาทะเบียนบ้าน บอกเส้นทางการเดินทางพร้อมคำแนะนำเบื้องต้นในการค้นหาบุคคลในทะเบียนราษฎร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้องต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องได้ปฏิบัติตามคำปรึกษา

 

 - เวลา 10.00 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอเบิกเงินกองทุนฌาปนกิจของบิดาของตน ซึ่งได้ทำไว้กับกองทุนภายในหมู่บ้าน และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินกองทุนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานสอบถามข้อเท็จจริงจากประธานกองทุน และได้ชี้แจงระเบียบต่างๆ ว่าผู้ร้องขาดเอกสารหลักฐานบางอย่างในการทำเบิกเงิน พร้อมกับประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.พมจ.น.ว. เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานขอเอกสารดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 13.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำรั้วภายในเขตพื้นที่ของตนที่ได้ปลูกอาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากบุตรของตนได้ถูกร่วงละเมิดทางเพศและอยู่ในกระบวนการทางศาล จึงทำให้ผู้ร้องมีความวิตกกังวลกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากคู่กรณี             เจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมกับได้แนะนำให้ผู้ร้องเข้าขออนุญาตหน่วยงานปกครองในพื้นที่ โดยเป็นการก่อสร้างรั้วลวดหนามหรือเป็นการทำแบบชั่วคราวก่อน หลังจากได้ฟังคำปรึกษาเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 15.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดกิจการคลินิกรักษาโรค และปัจจุบันถูกปรับจากการปฏิบัติผิดระเบียบในการติดป้ายแสดงราคาการให้บริการ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นและตรวจสอบเอกสาร พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ สนง.สาธารณสุข จ.นว. เพื่อติดต่อขออุทธรณ์คำสั่งตามโทษปรับดังกล่าว และขอคำปรึกษาการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

               8 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 09.00 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาการขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก เนื่องจากสามีของตนที่ได้อยู่กินกันมาจนมีบุตรด้วยกันจำนวน 1 คน สามีได้เสียชีวิตลงและไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ผู้ร้องจึงขอคำปรึกษาการรับมรดกเป็นเงินจำนวนหนึ่งที่สามีของตนได้ฝากออมไว้ที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 14.00 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกเลื่อนการชำระเงินค่าเช่าสถานที่ตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเลยระยะกำหนดตามสัญญามาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน พร้อมกับได้ประสานติดต่อกับผู้ดูแล ถูกปฏิเสธและขอผลัดการชำระมาเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมกับให้คำแนะนำด้านข้อกฎหมาย และได้ประสานอธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 

                  9 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 10.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง  กรณีขอคำปรึกษาการทำสัญญาเช่าที่ดินกับคู่สัญญา และปัจจุบันผู้ร้องต้องการจะบอกเลิกสัญญาเช่าแต่คู่สัญญาอ้างว่ายังไม่ได้ครบตามกำหนดสัญญา เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายระเบียบและกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆ ให้กับผู้ร้องเข้าใจถึงระเบียบตามสัญญาที่ได้กระทำขึ้นดังกล่าว หลังจากได้ฟังคำอธิบาย ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 12.25 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายการถูกบริษัทฯไฟแนนซ์ ที่ผู้ร้องได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถไถทำการเกษตร และปัจจุบันไม่ได้ชำระค่างวดตามสัญญา ถึงกระบวนการฟ้องร้องจนเป็นที่ยุติทางคดีเรียบร้อย ผู้ร้องต้องชำระหนี้ค่าเสียหายกับบริษัทฯเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมกับตรวจสอบเอกสารที่ผู้ร้องได้นำมาขอคำปรึกษา พร้อมได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 13.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนให้กับบุตรสาว และบุตรสาวของตนได้สมรสกับสามีอยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ปัจจุบันบุตรสาวของตนได้เสียชีวิตลง จึงทำให้ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะขอคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมกับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมกับได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 14.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิพาทแนวเขตกับที่ดินพื้นที่ข้างเคียง และซึ่งปัจจุบันได้มีการรังวัดสอบเขตชี้แนวเขตแล้ว ที่ดินของตนอยู่ครบตามเอกสาร แต่มีการถูกขุดดินที่ดินของตนไป ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ผู้ร้องนำมาประกอบการขอคำปรึกษา และได้อธิบายกระบวนการต่างๆ  แนะนำให้ผู้ร้องเข้าพบ จนท.ตร. เพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ และจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

 - เวลา 16.15 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย เหตุถูกฟ้องร้องคดีอาญาเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อ โดยขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือในการหาทนายเพื่อช่วยเหลือเรื่องคดีความดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมได้อธิบายและให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย และได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.ยุติธรรม จ.นว. เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                10 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 14.20 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายการถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ซึ่งได้กระทำขึ้นกับนายทุนโดยมีสัญญาเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันตนได้ผ่อนชำระหนี้ไปแล้วจนจะครบจำนวนตามสัญญา แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตนถึงถูกฟ้องร้องเต็มจำนวนเงินกู้ตามสัญญา เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาของผู้ร้องเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบเอกสารของศาลแขวง ขั้นตอนระหว่างเจรจาไกล่เกลี่ยตามวันนัด พร้อมกับได้อธิบายให้กับผู้ร้องเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ตามหลักข้อกฎหมาย และได้แนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล เพื่อนำหลักฐานการชำระหนี้ต่างๆ ไปพิสูจน์ในกระบวนการต่างๆ ต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 14.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง  กรณีขอคำปรึกษาการพิจารณาเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับทำงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนได้สอบแข่งขันและเกรงว่ามีความเป็นไปได้ที่การสอบจะมีการทุจริต ไม่โปร่งใส และไม่เข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาการสอบเข้ารับทำงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเข้าถึงระเบียบการปฏิบัติ และการทำตามกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ของการรับสมัครสอบ ว่าจะต้องมีการคัดสรรจากการสอบหลายกรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นเป็นฝ่ายพิจารณา หลังจากได้รับฟังคำปรึกษาเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 14.55 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาการที่ผู้ร้องได้นำรถบรรทุกพ่วงของตนที่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อไว้กับบริษัทฯ แต่ผู้ร้องเองได้นำรถคันดังกล่าวไปจำนำไว้กับนายทุนต่างจังหวัด พร้อมกับปัจจุบันผู้ร้องได้ติดต่อขอไถ่ถอนรถของตนคืน แต่ถูกปฏิเสธและไม่ยินยอมให้ไถ่ถอนรถคืน พร้อมกับได้เข้าไปแจ้งความกับ จนท.ตร. แต่ถูกปฏิเสธการรับแจ้งความดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังข้อมูลจากผู้ร้อง พร้อมกับให้คำแนะนำผู้ร้องให้เข้าไปพบ จนท.ตร. อีกครั้ง เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่ และได้ให้คำแนะนำด้านข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำ ผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

                 11 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - 09.50 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง  กรณีขอคำปรึกษาการรับจ้างเป็นผู้รับเหมาในการถมดินเพื่อการก่อสร้างต่างๆ จนทำงานแล้วเสร็จถูกนายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกัน แต่การจ้างงานไม่มีสัญญาจ้างงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียกคู่กรณีทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 11.40 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอความช่วยเหลือได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บ แต่ทางคู่กรณีไม่ยินยอมที่จะช่วยเหลือเจรจา พร้อมกับได้ติดตามให้ จนท.ตร. รับแจ้งความร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และได้อธิบายกระบวนการต่างๆ ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้กับผู้ร้อง  หลังจากได้ฟังคำแนะนำ ผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

 - เวลา 13.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง  กรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นฟ้องร้องลูกหนี้ที่ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกับเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานทางศาล เกรงว่าจะมีการโยกย้ายทรัพย์สินของคู่กรณีระหว่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมได้อธิบายกระบวนการขั้นตอนๆ ให้กับผู้ร้องจนเป็นที่เข้าใจ หลังจากได้ฟังคำปรึกษาผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                12 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - เวลา 11.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาเนื่องจากบุตรของตนถูกตั้งข้อกล่าวหา ว่ายุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด แต่ผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้น และให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าใจถึงหลักข้อกฎหมายในการปฏิเสธข้อกล่าวหา ตามหลักข้อกฎหมายต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 - เวลา 15.00 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาการที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากการทรุดตัวของตลิ่งริมแม่น้ำ ทำให้บ้านพักอาศัยของตนได้รับความเสียหายเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น และได้ประสานผู้ร้องเข้าพบ สนง.พมจ.นว. เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                16 ตุลาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

 - 09.20 น. ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอให้ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สปก. ของผู้ร้อง จากการรับสิทธิ์ดังกล่าวจากมารดาที่ได้เสียชีวิตลง และได้มีการจัดการมรดกเรียบร้อยแล้ว แต่ทาง จนท. ได้อ้างว่าที่ดินของตนเป็นที่ดินทับซ้อน ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลได้ความว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทำการปลูกสักมาเป็นระยะเวลานาน จึงอาจจะทำให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆ พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - 09.40 น. ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษากรณีบุตรชายของตนเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มี จนท.ตร. เข้าทำการจับกุมตัวที่บ้านพักอาศัยแต่ไม่พบตัว ได้มีการเชิญตัวบุคคลภายในบ้านที่ไม่ใช่บุตรชายของตนไป และได้มีการติดต่อให้นำเงินมาประกันตัวเป็นเงินจำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผู้ร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 11.35 น. ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีขอคำปรึกษาช่วยเหลือการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.รัฐ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าบุตรของตนไม่ได้ความเป็นธรรมและเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 - เวลา 12.25 น. ศดธ.จว.น.ว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง กรณีติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ข้างเคียงถมดินและทำให้บ้านของผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าว พร้อมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและได้ชี้แจงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

               โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

                ด้วยศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการมาครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms 

                 ทั้งนี้ สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยสแกน QR Code ที่ส่งมาด้วยนี้ (ขั้นตอนใช้วิธีการเดียวกับการเพิ่มเพื่อนในไลน์)

 

                 3 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ดลชัย ปิ่นปัก ผกก.สภ.หนองปลิง, พ.ต.ท.พีระศักดิ์ วิสูตรธนาวิทย์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองปลิง  สั่งการให้ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชน  พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ แก้วแดง สว.สส.สภ.หนองปลิง พร้อมชุดสืบสวน สังเกตการณ์กลุ่มเครือข่ายประชาชนคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ RDF  จำนวนประมาณ 400 คน ใช้รถบัส 10 คัน และรถส่วนตัวเพื่อไปติดตามและขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ โดยได้มายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ RDF ที่ ศาลปกครองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยแกนนำจะนำมวลชนเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงาน สำนักงาน กกพ.นครสวรรค์ ,ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ,ปปช.นครสวรรค์ ต่อไป

                  โดย  ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์