Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

28 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 13.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตเงินสัจจะภายในชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้ร้องไม่ได้รับเงินตามระเบียบกองทุนดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักของระเบียบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับกลุ่มผู้ร้องเข้าใจ และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

เวลา 14.10 น.ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์จะขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้อง หาข้อมูลติดต่อกับคู่กรณีก่อน พร้อมยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

30 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณียื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมถูกตั้งข้อกล่าวหาทางคดีที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายหลักทางข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ และรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการนิติกรรมขายฝากบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินไว้กับนายทุนเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และซึ่งปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือให้เข้าสู่ในระบบของสถาบันทางการเงิน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมอธิบายและแนะนำกระบวนการพิจารณาช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเจ้าจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถจักยานยนต์ดังกล่าวที่ได้เช่าซื้อมาชำรุดเสียหาย และมีความประสงค์จะให้เจ้าของร้านรับผิดชอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมประสานกับ สคบ.จว.น.ว. รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ เจ้าหน้าฯ รับเรื่องร้องเรียนพร้อมดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

31 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 15.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมรดกที่ดินของตนเองซึ่งได้รับมอบจากมารดาก่อนจะมีการเสียชีวิต และปัจจุบันพี่สาวคนโตไม่ยินยอมที่จะแบ่งให้กับผู้ได้รับสิทธิ เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

1 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของวัดเพื่ออยู่อาศัย และเกิดเหตุพิพาทกับพื้นที่ข้างเคียง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการเช่าพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รักษาสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าว หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากบุตรของตนได้ถูกจับกุมคดีค้ายาเสพติดและใช้รถยนต์ดังกล่าวในการก่อคดี เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังพร้อมสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายกระบวนการทางข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจทางรูปคดีดังกล่าว ซึ่งหลังจากผู้ร้องได้ฟังคำปรึกษาแล้ว จะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม 2561

            10 พ.ค.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกยึดทรัพย์บังคับคดี เนื่องจากได้ผู้ร้องได้กู้เงินกับนายทุน และไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารทางราชการเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำเข้าสู้กระบวนไกล่เกลี่ยก่อนจะขายทรัพย์สินทอดตลาดต่อไป

 

เวลา 10.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีติดตามเรื่องร้องเรียนการรังวัดที่ดินที่ไม่เป็นธรรมทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนที่ดินของตนเองเส้นทางสัญจรเข้าออกเหลือน้อยลงจากเดิม เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบพร้อมประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมชี้แจ้งประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจ้งเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 14.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับตัวผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากการจำขังที่เรือนจำกลาง ซึ่งได้ติดต่อประสานกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องขังได้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบดังกล่าว และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการอย่างถูกต้องต่อไป

 

เวลา 15.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากกับนายทุน และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นกู้กับหน่วยงานของรัฐตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ร้องมีความกังวนจะไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการและให้คำแนะนำตามหลักข้อกฎหมายจนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร้อง หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

              11 พ.ค.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลข้างเคียงใช้เครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำข้างบ้านพักอาศัย และปล่อยปะละเลยทำให้น้ำไหลเต็มถนนที่ผู้ร้องใช้ในการสัญจร ทำให้ถนนเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

              16 พ.ค. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการถูกฉ้อโกงจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์มันม่วงญี่ปุ่นจากโรงงานให้กับผู้ร้องเพื่อปลูกและนำส่งเข้าโรงงาน แต่หลังจากได้ผลผลิตแล้วตามตกลง โรงงานดังกล่าวไม่รับซื้อผลผลิตดังกล่าวทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสัญญาที่ได้กระทำขึ้นตามกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ

 

เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินกับนายทุนแห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องมีความกังวนเกรงว่าจะไม่มีเงินที่จะไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวก่อนครบกำหนด เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารสัญญาพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้นตามหลักข้อกฎหมาย และให้คำแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดก่อนจะพ้นระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป

 

            17 พ.ค. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีร้องเรียนขอให้ตรวจสอบความประพฤติของผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณารับรองหนังสือการทำประโยชน์ในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 11.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายจากการติดตามทวงถามหนี้ ทำให้ผู้ร้องมีความหวาดกลัวจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิต เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายและแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

             30 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 12.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์เจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทฯไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ร้องได้นำรถมาจำนำไว้กับทางบริษัทฯ และผู้ร้องมีความประสงค์จะขอไถ่ถอนรถคืน แต่ทางบริษัทฯมีการคิดอัตราเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่มีราคาสูงกว่าความจริง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักยานยนต์ของสามีที่เสียชีวิตลง เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

            8 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีขอคำปรึกษาการเช่าซื้อรถจักยานยนต์กับบริษัทฯแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันผู้ร้องไม่มีเงินที่จะชำระค่างวด และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่างวดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าเจรจากับบริษัทฯ คู่สัญญาก่อนตามวัตถุประสงค์ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

เวลา 13.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัยเนื่องจากตนได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินของบิดา และเป็นการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาพร้อมแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในขั้นบังคับคดี เนื่องจากเป็นพิพาทภายในครอบครัว หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

            9 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้  เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีขอคำปรึกษาการยื่นสอบเขตรังวัดที่ดินของตนเอง ซึ่งปัจจุบันผลของการยื่นสอบเขตปรากฏว่าพื้นที่ของตนเองครอบครองเนื้อที่หายไปจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชี้แจ้งประเด็นเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจ้งเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

             เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอกสารหลักฐานทางราชการ ที่ได้มีการเก็บรักษาแล้วปัจจุบันชำรุดจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจ้งระเบียบตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

               โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

18 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านของผู้ร้องจากการทรุดโทรมจากการถมดินทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนถนนที่ใช้ในการสัญจรไม่สามารถใช้งานได้ปกติ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับบริการซ่อมรถยนต์จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจุบันได้ดำเนินการชำระค่าเสียหายตามข้อตกลงกับอู่รับซ่อมรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายเดือน แต่ไม่มีความคืบหน้าการซ่อมแซมรถยนต์แต่อย่างใด และผู้ร้องไม่มีรถยนต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานกับอู่รับซ่อมรถยนต์ดังกล่าว เพื่อดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยตามข้อร้องเรียนของผู้ร้องต่อไป

 

20 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพิพาทแนวเขตที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง ในการใช้ประโยชน์นำการสัญจรเข้าพื้นที่ทำการเกษตร เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหา พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้า พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนจะใช้กระบวนการตามหลักข้อกฎหมายต่อไป

 

เวลา 11.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับญาติของตนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากคู่กรณีเนื่องจากทางฝ่ายผู้ร้องได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมอธิบายกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักข้อกฎหมาย และกระบวนการทางศาลในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจ จึงเดินทางกลับ

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินโดยมีการก่อสร้างถนนบนพื้นที่ในโฉนดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาและอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจต่อไป

 

26 เมษายน 2561

       กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (เมษายน)  ณ  วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายก อบต.พระนอน อำเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงาน

   ทั้งนี้ สคบ.จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่และมีการเล่นเกมส์  มอบของรางวัลกับประชาชนเนื่องในโอกาส “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 จังหวัดนครสวรรค์ ” ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายนของทุกปี และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ครบรอบ 39 ปี  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ยังได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์