Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

            10 มีนาคม 61 นายอำเภอลาดยาว พร้อม ผบ. ช พัน 4 จนท. ตำรวจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันตรวจสอบตามคำร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินลูกรังในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ จึงได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของอ้างว่าที่ดินมีโฉนด แต่อย่างไรก็ตามได้ยึดรถแม็คโค 2 คัน รถบรรทุก 3 คัน ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

             โดย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลาดยาว

 

           5 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกสร้างสิ่งกีดขวางทางสาธารณะ ซึ่งผู้ร้องขอความอนุเคราะห์จัดหาที่เพื่อประกอบอาชีพในการค้าขาย หลังจากถูกคำสั่งทางปกครองให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างร้านค้าของตน เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการและแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยผู้ขอคำปรึกษาเข้าใจ

 

- เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาบุตรของผู้ร้องทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด และได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานจนเสียชีวิต ทำให้ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเงินเยียวยาแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นของผู้ร้อง พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานช่วยดำเนินการติดตามขอความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 

           7 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่ของตน ซึ่งส่อไปในทางทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินโครงการต่างๆให้กับชาวบ้านรับรู้ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตรวจสอบตามพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ และรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 10.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้หน่วยงานชวยดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรำคาญการมูลสุกร ซึ่งเป็นการนำมูลสุกรมาตากไว้บริเวณลานปูนตากข้าวซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ฯ พูดคุยเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์จัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับผู้ร้อง เนื่องจากผู้ร้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดจากการกู้เงินมาเพื่อประกอบอาชีพและขาดทุน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานกับ สนง.พมจ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 12.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อซื้อปุ๋ยมาทำการเกษตร และถูกทวงถามติดตามหนี้โดยที่ผู้ร้องอ้างว่าหนี้สินเกินความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ฯตรวจสอบเอกสาร และอธิบายพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องจนเป็นที่เข้าใจ และพึงพอใจ ผู้ร้องจึงเดินทางกลับ

 

8 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยากับผู้ร้องเนื่องจากบุตรของผู้ร้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันที่เคยทำไว้ โดยประกันชีวิตอ้างว่าบุตรของผู้ร้องไม่เข้าเงื่อนไขของประกันที่ทำไว้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น และประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.คปภ.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกาย ซึ่งผู้ร้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากคู่กรณีว่าทำร้ายร่างกายเช่นกัน เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายถึงสิทธิในการแจ้งความดำเนินคดี และกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้รองเข้าใจ จึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 14.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีพรากผู้เยาว์ ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้เสียหายและได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทางศาลเรียบร้อยอยู่ระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการทางศาลให้ผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางศาลต่อไป

 

- เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือติดตามคดีเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และคู่กรณีไม่ยินยอมทำตามข้อตกลงในการชดใช้ค่าเสียหายมาเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าว พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

           9 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 11.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมาย และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

 เวลา 12.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้ำประกันการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเพื่อประนอมหนี้สินดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้องต่อไป

 

            12 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการชำระหนี้ที่ได้ทำขึ้นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ลงทุนในกาประกอบอาชีพ และปัจจุบันผู้ร้องไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายปี จึงทำให้ถูกฟ้องร้องบังคับคดีและทำให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 เวลา 12.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการผิดสัญญาชดเชยค่าเสียหายจากการวางท่อบริเวณหน้าบ้าน ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถประกอบกิจการค้าขายได้เป็นเวลา 2 วัน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทางบริษัทไม่ยินยอมตามข้อตกลงกัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องติดต่อกลับทางบริษัทฯ ก่อนจะดำเนินการตามกระบวนการทางข้อกฎหมายต่อไป

 

           12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีดังกล่าวบริเวณที่พิพาทปรากฏว่า รั้วสังกะสีที่ปิดทางเข้า – ออกดังกล่าวผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทำการเปิดรั้วสังกะสีออกเพื่อสัญจรเรียบร้อยแล้ว และผู้ได้รับความเดือดร้อนได้เดินทางไปแจ้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรตาคลี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. มีใจความสำคัญว่า “จำเป็นต้องเอาสังกะสีและสิ่งกีดขวางออก เพื่อให้บุคคลในบ้านเข้า – ออก” และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานของทางราชการปรากฏข้อเท็จจริงและสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดังนี้

  1. ผู้ได้รับความเดือดร้อนอาศัยอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลง นว.683 โดยทำการเช่าเพื่ออยู่อาศัยจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ซึ่งบนระวางแผนที่ที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ปรากฏทางภายในที่ราชพัสดุที่ติดกับที่ราชพัสดุแปลงที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่อาศัย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ใช้ทางดังกล่าวเพื่อสัญจรเข้า – ออก แต่กลับสัญจรผ่านที่ดินของเอกชนแปลงข้างเคียงโฉนดที่ดินเลขที่ 17617 เล่ม 177 หน้า 17 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ทางพิพาท)
  2. อำเภอตาคลีจะดำเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้มีกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถสัญจรเข้า – ออก ได้ตามเดิม ซึ่งในขณะที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้มีกรรมสิทธิ์บนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่ ทราบภายหลังว่าได้เดินทางไปทำธุระส่วนตัวที่กรุงเทพฯ โดยอำเภอตาคลีตาคลีจะดำเนินการไกล่เกลี่ยเมื่อสามารถติดต่อกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้
  3. เนื่องจากที่ดินที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบครองอาศัยอยู่ปรากฏทางภายในที่ราชพัสดุบนระวางแผนที่ที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ แต่จากสภาพปัจจุบันไม่ได้มีการสัญจรจึงทำให้มีสภาพรกร้างไม่สามารถสัญจรเข้า – ออกได้ และมีรั้วลวดหนามล้อมอยู่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์จะดำเนินการนัดผู้ได้รับความเดือดร้อนและนายสนอง รักเกตุกิจ ผู้เช่าที่ราชพัสดุแปลงข้างเคียงที่ติดกับทางภายในที่ราชพัสดุและที่ดินที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครอบครองอาศัย เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงทางภายในที่ราชพัสดุให้ได้ขอบเขตที่ชัดเจนและสามารถสัญจรได้

 

            13 มีนาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 14.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ร้องโดนปิดทางน้ำจึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลต่อไปให้ชาวนาที่ทำนากันได้ จึงได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ร้องต่อไป

- เวลา 15.00 น. ศดธ.จ.นว. ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากนางสาวพะเยาว์ พิมพ์โพธิ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีทุนในการซื้อของมาทำข้าวแกงขาย ทำให้ขาดรายได้และไม่มีเงินให้ลูกไป โรงเรียน จึงได้ประสาน สนง.พมจ.นว. เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ร้องได้รับเงิน จำนวน 1,500 บาท จาก พมจ. เป็นที่เรียบร้อย

            โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

  

 

13 ก.พ. 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างจากบริษัทฯแห่งหนึ่ง และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทฯ ตามสัญญาและได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในทางคดี เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องเบื้องต้นด้านข้อกฎหมายแพ่ง ให้ใช้สิทธิทางศาลในการดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไป

 

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอทนายอาสาในการดำเนินฟ้องร้องคดี ซึ่งผู้ร้องมีฐานะยากจนไม่มีเงินในการจ้างทนายความในการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.ยุติธรรม จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

14 ก.พ. 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 09.30 น. ศดธฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญายินยอมรับสภาพหนี้ เนื่องจากผู้ร้องได้กู้ยืมเงินกับนายทุนไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและปัจจุบันได้ยินยอมเซ็นหนังสือดังกล่าว และมีความไม่สบายใจเกรงว่าจะเป็นการถูกเอาเปรียบจึงมาสอบถามเพื่อความมั่นใจ เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการหนังสือสัญญาดังกล่าวให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องหย่ากับสามี เนื่องจากผู้ร้องมีความประสงค์จะฟ้องหย่าแต่ไม่สามารถตกลงกับคู่สมรสได้ เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการหาทนายความในการดำเนินการตามกระบวนการทางศาลต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ

15 ก.พ. 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 13.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการขอผ่อนผันการชำระหนี้กับบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์จะขอชำระหนี้เป็นจำนวนเงินที่น้อยลงจากเดิม เนื่องจากเกิดปัญหาการเงินภายในครอบครัว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าไปติดตามกับบริษัทไฟแนนซ์ก่อนตามความประสงค์ และอธิบายเงื่อนไขต่างๆเพื่อขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

เวลา 13.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้ร้องได้ติดต่อกู้ยืมเงินกับนายทุน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้ร้องถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนด

 

เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงินรักษาค่าพยาบาลจากประกันสังคม ซึ่งผู้ร้องได้เข้ารักษาตัวจากอาการป่วย และประกันสังคมบอกว่าอาการป่วยของผู้ร้องไม่เข้าเงื่อนไขที่จะชำระค่ารักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

16 ก.พ. 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 10.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอทำบัตรประชาชนให่แก่ผู้พิการ เพราะผู้ร้องมีปัญหาเกี่ยวกับใบสูติบัตรมีเลขประจำตัวประชาชนซ้ำกับบุคคลอื่น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องไปติดต่อเทศบาลนครนครสวรรค์และอำเภอเมืองฯ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เวลา 13.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเน็จให้แก่ผู้ร้อง พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องไปติดต่อกับสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

21 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 น.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.นว.) สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชุมคณะทำงานเพิ่อทำการตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากในส่วนภูมิภาคและร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่นอนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีแผนการออกตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจที่นอน ดังนี้

  1. ห้างสรรพสินค้า Big C สาขา 1

2.ห้างสรรพสินค้า The Walk นครสวรรค์

3.ร้านไอเดียเฟอนิเจอร์

4.ห้าง Home Pro สาขานครสวรรค์

 

21 ก.พ. 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 10.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน สปก. เนื่องจากผู้ร้องอ้างว่าสิทธิในที่ดินของตนเองที่ได้รับสืบทอดจากมารดา ซึ่งเป็นการทำโดยไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ของคนภายในครอบครัว เจ้าหน้าที่ฯ ประสานการหน่วยงาน สปก.จว.น.ว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีบุคคลใช้เส้นทางสัญจรผ่านที่ดินของผู้ร้องทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายในที่ดิน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอ้างสิทธิในทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งผู้ร้องต้องใช้เส้นทางเข้าออกบ้านพักอาศัย แต่ถูกบุคคลที่อยู่อาศัยบริเวณต้นทาง นำสิ่งของกีดขวางทางจราจร เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการและวิธีการให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 13.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเจราไกลเกลี่ยข้อพิพาทจากการที่ผู้ร้องให้หลานยอมแผ่นไม้กระดานนำไปใช้ในการทำพื้นบ้านชั่วคราว และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะเอาแผ่นไม้ดังกล่าวคืนเพื่อทำประโยชน์ แต่ถูกปฏิเสธจากหลานของตน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูล พร้อมติดต่อประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการเจรจาไกลเกลี่ยก่อนที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

               23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 น. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่

กรณีได้รับเดือดร้อน รถบรรทุกขนขี้เถาไปทิ้งติดที่ดิน บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ ของนายวิเชต(ผู้ร้อง) ซึ่งได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง นายวิเชต(ผู้ร้อง) กับ บมจ.เกษตรไทย สาขา 3 รวมผล จึงได้สรุป ดังนี้

  1. บมจ.เกษตรไทย สาขา รวมผลยินดีจะดำเนินการติดตั้งแสลนเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากแปลงคลองจันทร์ ทางด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15-20 วัน

2.หากแสลนมีการชำรุดตามอายุการใช้งานทางโรงงานจะดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง

 

              26 กุมภาพันธ์ 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 10.35 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องชำระหนี้แทนบุตรของตนที่เสียชีวิตลงในฐานะทาญาติโดยธรรมของจำเลย เนื่องจากบุตรของผู้ร้องทำการกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมายให้ผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้น และแนะนำให้ปฏิบัติตามหมายศาลต่อไป

 

- เวลา 11.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกติดตามทวงถามหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์ และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่างวดกับบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายตามหักข้อกฎหมาย และแนะนำให้ผู้ร้องเข้าไปกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

                27 กุมภาพันธ์ 2561    ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.25 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการนำที่ดินของตนทำสัญญาขายฝากไว้กับนายทุน และปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนโฉนดที่ดินคืน แต่ถูกปฏิเสธจากนายทุน เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องและอธิบายกระบวนการวางทรัพย์สินพร้อมสัญญาขายฝากที่ทำขึ้นไว้ที่ สนง.บังคับคดี เพื่อเป็นการไถ่ถอนโฉนดที่ดินถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีปัญหาภายในครอบครัว เนื่องจากสามีของต้นมีความประสงค์ที่จะขอหย่าล้างกับผู้ร้อง และผู้ร้องไม่มีความประสงค์ที่ตามที่สามีของตนต้องการ ผู้ร้องอ้างว่าสามีของได้มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวกับผู้หญิงอื่น เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณี พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อไป

             28 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านปางชัย หมู่ที่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ
               ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนคอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

               7 กุมภาพันธ์ 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 09.25 น. ศดธ.ฯให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งทางกลุ่มผู้ร้องเกรงว่าจะมีการทุจริตในการบริหารงานของประธานและคณะกรรมการภายในกองทุน เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย พร้อมอธิบายกระบวนการทางคดีให้กับกลุ่มผู้ร้องเข้าใจ

 

เวลา 10.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือตรวจสอบการรุกล้ำเส้นทางสัญจรเข้าออกบ้านพักอาศัยของผู้ร้อง และบริเวณริมฟุตบาทจนทำให้ไม่มีทางเท้าในการเดินสัญจร เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับไฟแนนซ์รถยนต์ที่ทางผู้ร้องถูกบริษัทฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์ แต่ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอให้หน่วยงานราชการเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯสอบถามข้อมูลพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

              8 กุมภาพันธ์ 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบกองทุนฌาปนกิจภายในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันบิดาของผู้ร้องเสียชีวิตลงแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์จะดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ร้องต่อไป

 

              12 กุมภาพันธ์ 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุตรของตนเสพติดยาเสพติดอย่างหนัก และมีความประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนำตัวไปเข้าโครงการบำบัดยา เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ ปกครอง จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการร้องเรียนติดตามเงินช่วยเหลือตกค้างเบิกจ่ายโครงการผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องยังมิได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเกี่ยวกับการติดตามเรื่องกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่ตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป

 

เวลา 13.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอแสดงแนวทางความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมรับฟังแนวความคิดเห็นของผู้ร้อง และได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

              13 กุมภาพันธ์ 2561     ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างจากบริษัทฯแห่งหนึ่ง และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทฯ ตามสัญญาและได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในทางคดี เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องเบื้องต้นด้านข้อกฎหมายแพ่ง ให้ใช้สิทธิทางศาลในการดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไป

 

เวลา 14.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอทนายอาสาในการดำเนินฟ้องร้องคดี ซึ่งผู้ร้องมีฐานะยากจนไม่มีเงินในการจ้างทนายความในการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.ยุติธรรม จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

             โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์