Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 


จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในขณะนี้

ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 17-60 ปีบริบูรณ์

บริจาคโลหิตได้ที่อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

26 ม.ค.61  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องโต้แย้งสิทธิในสิทธิมรดกของตนเอง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าไม่ได้รับมรดกที่ควรจะได้จากญาติพี่น้อง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่กรณีจากการนำรถยนต์ทำสัญญาเช่าซื้อรถ และยินยอมดำเนินการตามข้อตกลงที่กระทำขึ้นในสัญญา เจ้าหน้าที่ฯให้คำแนะนำและอธิบายกระบวนการทางข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ และแนะนำให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อดำเนินคดีตามข้อกฎหมายต่อไป

 

29 ม.ค.61  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการไถ่ถอนที่ดินที่ทำสัญญาขายฝากไว้กับนายทุน และมีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนที่ดินของตนคืน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมอธิบายกระบวนการและวิธีตามหลักข้อกฎหมายให้ผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจ

 

- เวลา 11.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำด้านข้อกฎหมายจากกรณีให้บุคคลรู้จักกันยืมเงินเป็นเงินจำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันแต่อย่างใด และคู่กรณีผลัดการชำระหนี้ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนตามที่ตกลงกันด้วยวาจา เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

30 ม.ค.61  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

 เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรโดยสามีของตนไม่ยินยอมส่งค่าเลี้ยงดูบุตรตามตกลงกัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามพร้อมให้คำแนะนำผู้ร้องเจรจาพูดคุยก่อนใช้สิทธิตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นรบกวน และควันจากการประกอบอาชีพของบ้านข้างเคียงประกอบอาชีพเผาถ่านขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมาเป็นเวลาหลายเดือน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดย   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

              24 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 09.40 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกปลอมแปลงเอกสารเพื่อกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหักเงินบำนาญข้าราชการ จึงทำให้ไม่มีเงินพอใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.ยุติธรรม จ.นว. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไป

 

- เวลา 10.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกทวงถามติดต่อหนี้ กยศ. ซึ่งผู้ร้องได้แจ้งว่าตนเองไม่ได้ชำระหนี้ตามหนังสือติดตามทวงถามดังกล่าว และเกรงว่าจะมีปัญหาติดตามมาในภายหลัง เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำผู้ร้องเกี่ยวกับการติดต่อเพื่อชำระหนี้ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันมิใช้ถึงกระบวนการติดตามยึดทรัพย์บังคับคดี เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับตัวผู้ร้องเอง หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

- เวลา 10.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีสอบถามกระบวนการบังคับคดีเนื่องจากผู้ร้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย แต่ผู้ร้องไม่เข้าใจเรื่องมูลค่าส่วนต่างทรัพย์สินกับมูลหนี้ที่ตนเองต้องชดใช้ เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำและอธิบายกระบวนการทางข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจตามกระบวนการต่างๆที่ผู้ร้องสงสัย หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 11.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอให้ตรวจสอบการทุจริตของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการในโครงการเบิกจ่ายงบประมาณภายในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายถึงกระบวนการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถึงกระบวนการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบต่างๆให้กับผู้ร้องทราบ หลังจากได้ฟังคำอธิบายผู้ร้องเข้าใจ

               25 มกราคม 2561 เวลา 09:09 น.  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมออกหน่วย และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ

               ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้ตั้งจุดรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเชิญชวนประชาชนคอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีภายในบริเวณงาน

                โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

 

             19 มกราคม  61    09.00 น.  นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ได้มอบหมายให้  นาย ชัชว์ ไชยเลิศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม ประสานนายก อบต., ปลัด อบต, นายช่างโยธา อบต.บ้านไร่ พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.บ้านไร่  ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องทุกข์ จากราษฎร ชื่อ นาง สู อี๋ อู๋ กรณี  ที่นาถูกน้ำท่วมขังจนไม่สามารถทำนาได้

              จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ดังกล่าว ปรากฏว่า นาง สู อี๋ อู๋ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดินให้เช่ารายใหญ่ ในอำเภอลาดยาวและถือครองที่เป็นจำนวนมาก และได้เข้าซื้อที่ดินดังกล่าวโดยทราบแต่แรกแล้ว ว่าเป็นแปลงที่ไม่อาจทำนาได้ และเมื่อตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงที่ นาง สู อี๋ อู๋ อ้างว่าเป็นเหมืองสาธารณะแล้ว นั้น ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินเอกชน และเหมืองที่อ้างถึงก็เป็นลำเหมือง ที่ขุดเองของเจ้าของที่ดินเอกชน  จึงเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าว

              โดย  อำเภอลาดยาว

 

 

              22 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 09.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามเงินที่จะได้รับจากการเสียชีวิตของบิดา และได้ดำเนินการเดินเรื่องติดตามเงินที่หน่วยงานที่บิดาของผู้ร้องรับราชการครู ซึ่งผู้ร้องได้ติดตามเรื่องมานานกว่า 8 เดือน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวและชี้แจ้งกระบวนการให้กับผู้ร้องทราบต่อไป

 

- เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเกิดประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน และไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายวิธีและกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้น พร้อมกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังอธิบายเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

               23 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือให้ผู้ร้องได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินจากการจำนองที่ดินกับนายทุน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยแพง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นว. เนื่องจากผู้ร้องประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

            โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

16 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

เวลา 13.30 น. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีผู้ร้องถูกกล่าวหาเกี่ยวกับบุกรุกที่ทางสารธารณะ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และได้ให้คำปรึกษาผู้ร้องเบื้องต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.30 น.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายกรณีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาพร้อมตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

17 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการหย่าล้างกับสามี แล้วผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะให้สามียินยอมรับใช้หนี้ที่ได้กระทำขึ้นตอนที่จดทะเบียนสมรสกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย และให้คำแนะนำผู้ร้องเจรจาตกลงกันก่อนจะใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 12.35 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคู่กรณีนำรถยนต์ของตนไปขายโดยไม่รับการยินยอมจากตัวผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ฯ แนะนำกระบวนการทางกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

- เวลา 13.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษากระบวนการของพิสูจน์หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และมีความประสงค์จะขอคำแนะนำกระบวนการของ จนท.ตร. ในทางคดี เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้อต้น พร้อมอธิบายวิธีการและกระบวนการทางข้อกฎหมายต่างให้กับผู้ร้องเข้าใจ

 

18 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องไล่ที่ กลุ่มผู้ร้องมีความประสงค์จะขอพิสูจน์ในการขอยื่นเรื่องเช่าที่กับ สนง.ธนารักษ์พื้นที่ จว.น.ว. เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านข้อกฎหมายให้กับกลุ่มผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้น หลังจากได้ฟังคำอธิบายดังกล่าวผู้เข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

 

 

- เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเยียวยาคู่กรณีจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และถูกเรียกค่าเสียหายเกินความเป็นจริง ผู้ร้องเกรงจะไม่มีเงินชดใช้เยียวยาคู่กรณี เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารพร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ และผู้ร้องจะปฏิบัติตามคำแนะนำขอเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป

 

19 มกราคม 2561  ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณี ดังนี้

- เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของกลุ่มผู้ร้อง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต บริหารงบประมาณไม่โปร่งใส เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลต่างๆ พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

- เวลา 11.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของการใช้เครือข่ายโทรศัพท์บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าที่ตนเองใช้บริการ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์