Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ ศอ.ปส.จ. ศป.ปส.อ. และ อปท. บูรณาการทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

ลด Demand จาก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน โดยร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลบุตรหลาน/สมาชิกในชุมชน

ลด Supply ผ่านกลไกฝ่ายปกครองที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว ทั้งทหาร ตำรวจ เพื่อสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติด การกระทำความผิดจากในและนอกประเทศ

พบเบาะแสยาเสพติด   แจ้ง 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย กองสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย