Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN


+++ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ +++

เรื่องการจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์

เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  

... คลิกที่นี่ ...

 

 

                12 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา”พญานาคทอง”และทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตาคลี โดยมีนายนภดล รมยะรูป และนายคลาวดิโอ  เดอัลแบรติ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผกก.สภ.ตาคลี ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 4 รองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ปลัดอำเภอ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียน พนักงานบริษัท และผู้มีเกียรติร่วมงาน

                 โดย อำเภอตาคลี

 

               11 กันยายน 2561 เวลา 14.15 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีและคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหัวหวาย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตาคลี ผอ.รพ.สต.หัวหวาย และอสม.ฯลฯ ไปเยี่ยมครอบครัวนายสมศักดิ์ สังหร่าย อายุ 74 ปี ราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลหัวหวาย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีหลานชายพิการอีก 2 คน อายุ 10 ขวบและ 9 ขวบ โดยปัจจุบันมีเพียงนางบุญสม สังหร่าย ภรรยาอายุ 61 ปี เป็นผู้ดูแลเพียงลำพัง สำหรับบุตรสาวและบุตรเขยจะกลับมาเป็นครั้งคราวเนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัด โดยได้นำเงินและสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

              โดย อำเภอตาคลี

 

                7 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการและข้อราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งประชาชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ  การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การแจกพันธุ์กล้าไม้ นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือในการบำบัดรักษาและสร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วย

                14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดหนองลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหวาย โดยมี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผกก.สภ.ตาคลีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ปลัดอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้างฯลฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหัวหวายพนักงานส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ

                18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นางเบญจมาศ จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย สาธารณสุขอำเภอ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก กำนันตำบลพนมรอก ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ บ้านวังทอง หมู่ 10 และบ้านพนมรอก หมู่ที่ 1 ตำบลพนมรอก พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                 จากนั้นเวลา 09.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นางเบญจมาศ จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ วัดพนมรอก หมู่ที่ 4  บ้านพนมรอกตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น บริการตรวจรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม  สินค้าราคาถูก ตลาดประชารัฐ บริการตัดผมฟรี บริการแจกน้ำดื่มฟรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลพนมรอกอีกจำนวน 8 ราย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสระสาธาธารณะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

                    โดย อำเภอแม่เปิน  อำเภอตาคลี และอำเภอท่าตะโก

 

 

                10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ในฐานะผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางเบญจมาศ  จูห้อง แม่บ้านมหาดไทยอำเภอท่าตะโก สมาชิกสภากาชาด พื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กำนันตำบลวังใหญ่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ได้ลงพื้นที่ให้การตรวจเยี่ยมเด็กหญิงวรรณพร  สกุลรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังวิทยา ตำบลวังใหญ่  อำเภอท่าตะโก เยาวชนผู้ซึ่งได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 และให้คำแนะนำด้านการศึกษา รับฟังปัญหาอุปสรรคของครอบครัวเยาวชนดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

               13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย นางสิริพร บริรักษ์เลิศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี/แม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผู้นำท้องที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่อำเภอตาคลี จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. ด.ญ.วิภาพร แก้วเกิด ชั้นม.2 หมู่3 บ้านวังคาง ตำบลตาคลี
  2. ด.ญ.นริชา เขียววอน ชั้น ป.1 หมู่ 8 หนองจิกรี ตำบลตาคลี
  3. ด.ช.สราวุฒิ ศักดี ชั้น อ.3 หมู่ 1 ตำบลช่องแค

              14 กันยายน 2561 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้ออกเยี่ยมราษฎรผู้ป่วยตรวจติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ ทั้ง 4 ตำบล คือตำบลแม่เล่ย์ เขาชนกัน วังซ่าน และแม่วงก์ รวมทั้งมอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

              17 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย นายก รองนายกและเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำทรง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำทรงและ อสม.ต.น้ำทรง  อส.อำเภอพยุหะคีรี  และเจ้าหน้าที่กาชาดอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพแก่  คนพิการ คนชรายากจนและเด็กยากจน จำนวน 11 ราย ณ เขตพื้นที่ตำบลน้ำทรง

              โดย อำเภอท่าตะโก อำเภอตาคลี อำเภอแม่วงก์ อำเภอพยุหะคีรี

 

 

                  24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และส่วนราชการ ทำพิธีมอบบ้านโครงการ1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง มอบให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นประธานส่งมอบบ้าน โครงการ 1ตำบลซ่อม 1ตำบลสร้าง จำนวน 2 หลังได้แก่

                 1 บ้านนายประยูร เพ็งสุข  หมู่ที่4 ต.พระนอน และ

                  2 บ้านนางเครื่อง จันทร์อิ่ม หมู่ที่5  ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

                   โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์