Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                12 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา”พญานาคทอง” ปีที่ 17 ในโอกาสครบรอบ 63 ปี บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)โรงงานตาคลี ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 110 ทุน และมอบทุนสมทบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง ณ โรงงานชลประทานซีเมนต์ ตาคลีโดยมีนายนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหาร พนักงานฯลฯ ผู้แทนผบ.กองบิน 4 รองผกก.สภ.ตาคลี ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติร่วมงาน

                  โดย  อำเภอตาคลี

                11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ และมอบกระบือแก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ (บ้านสานฝัน ปันสุข) ซึ่งเป็นบ้านที่ทางคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งในวันนี้ได้ทำการมอบบ้านให้แก่ครอบครัวของ น.ส.บุญหลาย แก้วมุกดา ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง ครอบครัวของ นางสำราญ ยศอ่อน ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง และครอบครัวของ นางศรีวรณ สังข์ศรี ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง รวมจำนวน 3 หลัง และได้กระทำพิธีมอบกระบือให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง จำนวน 11 ครอบครัว รวมกระบือ 20 ตัว โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว

                11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชน เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2562 ให้กับนางสาวนภาวัลย์ อยู่ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมอง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และพักอาศัยอยู่กับยายเพียง 2 คน

โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท และมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้

  1. กำนันบรรชา ชื่นชาติ กำนันตำบลหนองกรด และนางนาฏยา ชื่นชาติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
  2. บริษัท หลังคาเหล็ก เมทัลชีท โมเดิร์นเอ สาขานครสวรรค์ สนับสนุนแผ่นปิดครอบหลังคาเมทัลชีททั้งหลัง
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทิพย์นครสวรรค์ก่อสร้าง สนับสนุนหน้าต่าง จำนวน 1 บาน
  4. เจ้าอาวาสวันอัมพวัน(ดอนใหญ่) บริจาค

          - พัดลม 1 ตัว

          - ข้าวสารอาหารแห้ง 1 ชุด

          - ยารักษาโรค 1 ชุด

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด สนับสนุนกระเช้าของขวัญ เครื่องอุปโภค และบริโภค

                 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จว.นว.สาขาตากฟ้า ทหารจากกองบิน 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหอม ช่องแค และตาคลี จำนวน 43 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค(กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในการนี้ อบต. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไปแล้ว

                  โดย  อำเภอหนองบัว อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอตาคลี

                3 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นางสาวชลดรินทร์ ธนพรพิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทีมฝ่ายสงเคราะห์ฯ ลงพื้นที่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับอำเภอพยุหะคีรี โดยมี นานสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ มอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า น้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี นางอารีย์ ธูปบูชา เป็นเจ้าบ้านมีผู้อาศัยบ้านดังกล่าวเสียหายทั้งหลัง บ้านนายฉลาด โหมดโพธิ์ เป็นเจ้าบ้านมีผู้อาศัยอยู่บ้านเสียหายบางส่วน บ้านนางอาภรณ์ สุ่มประดิษฐ์ เป็นเจ้าบ้านขณะเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้อาศัยอยู่บ้าน เสียหายบางส่วน

                 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

 

                6 กันยายน 2562   เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว นายสิงห์ ศรชัย ผญบ. ม.9 ต.หนองเต่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางบุญมา ราษฎรที่มีฐานะยากจน อายุ 81 ปี พักอาศัยอยู่กับลูกชาย รวม 2 คน ในสภาพบ้านทรุดโทรม ผุพัง เอียงลาดต่ำคล้ายจะล้มทั้งหลังแล้ว ได้สอบถามได้ความว่า ทางอบต.หนองเต่าได้รับงบสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านดังกล่าวจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  20,000 และ อบต. สนับสนุนอีก 30,000 รวม 50,000 บาท แล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อหาวัสดุก่อสร้าง นายอำเภอจึงได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการ อย่างเร่งด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอ อำเภอเก้าเลี้ยวจะได้หาทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

               อนึ่งเนื่องจากช่วงนี้พายุเข้าพื้นที่ทำให้บ้านอยู่ไม่ปลอดภัยและมีน้ำท่วมขัง อาศัยอยู่ไม่ปลอดภัยและเข้าออกลำบาก ลูกจึงนำแม่ไปฝากไว้ให้พี่สาว ที่อยู่อีก็ตำบลหนึ่ง คอยดูแลแม่แทนตนไปก่อน อำเภอเก้าเลี้ยวและสมาชิกกาชาดฯ จึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไว้ 1 ถุง

              โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

                กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำหนังสือ "คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน (โพดุล) สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อบ้านเรือนในเบื้องต้น รวมทั้งความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/doc_work/guild_flood.pdf

                 โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์