Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองบัว และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัว ร่วมออกให้บริการประชาชนโดยให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรม ตรวจตา สุขภาพจิต และให้ความรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว ได้ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข แมว ณ วัดคลองกำลัง หมู่ที่ 11 บ้านคลองกำลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

                  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการดำเนินโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ โดยมีกิจกรรม เช่น การแจกพันธุ์ปลา, หน่วยทันกรรมเคลื่อนที่, การจำหน่ายสินค้าราคาถูก, ซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น, บริการตัดผมฟรี  และการเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่ายายมุ้ย ม.7 ต.หนองเต่า

                   โดย อำเภอหนองบัว  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

               10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน และมีนายกฤชทิพ  ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวอำเภอแม่เปิน ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอแม่เปิน

 

 

                9 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งกิจกรรมการออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดพุชะพลูใต้ ม.11  ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์คณะแพทย์ทันตแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

               การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมกันบูรณาการและดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การตรวจรักษาด้านทันตกรรม การบริการตรวจตา และการคัดกรองสุขภาพจิต ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการทุกอำเภอเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งการจัด จนท.ส่วนราชการมาร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน ในการนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 1,000 คน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ม 11 จำนวน 2 รายโดยนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองท้องถิ่น ท้องที่การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

            โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์

                  10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว ,ปลัด อบต.มหาโพธิ , ผอ.รพสต.บ้านท่ากระดังงา , สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ และ อสม.ตำบลมหาโพธิ พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นปันรัก มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน 40 ชุด ณ บ้านหนองหัวเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ

                   โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว

 

20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นางเบญจมาศ. จูห้อง แม่บ้านมหาดไทย. สาธารณสุขอำเภอ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ กำนันตำบลวังใหญ่ ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ บ้านวังใหญ่ หมู่ 1 และบ้านหนองละมาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากนั้นเวลา 09.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกาชาดพื้นที่อำเภอท่าตะโก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่  หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่  อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น บริการตรวจรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม  สินค้าราคาถูก ตลาดประชารัฐ บริการตัดผมฟรี บริการแจกน้ำดื่มฟรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลพนมรอกอีกจำนวน 8 ราย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          21 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร  จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ประธานในพิธี นพ.กิตติศักดิ์  ศาตร์ศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก นายสุเมธ  มั่นมี สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์นำโดยท่านผอ.ศูนย์ฯ นายกอบต.วังมหากร พร้อมสมาชิกอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ทีมแพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล  จนท.รพ.สต.บ้านวังรอและอสม. ร่วมกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจสายตา  ตรวจสุขภาพปากและฟัน แพทย์แผนไทย ดูแลสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ ตรวจเต้านม สาธิตการทำพิมเสนน้ำ ที่วัดช่องแกระ หมู่3 ตำบลวังมหากร มีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 350 คน

เวลา 09.09 น นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีการบริการทางการแพทย์ เช่น ตรวจรักษาด้านทันตแพทย์  ดวงตา ประคบแพทย์แผนไทย   และการบริการรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ พยาบาล จนท.รพ.สต.เครือข่ายสุขภาพ อำเภอชุมแสง อสม. และผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป  ครั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง  มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้  จำนวน  30 ชุด โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นชาวตำบลตำบลท่าไม้และตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมจำนวน 875 คน

เวลา  09.00 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวัดสระบัว หมู่ที่ 10 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว โดยมีส่วนราชการนำบริการออกให้บริการประชาชน มีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน

โดย อำเภอชุมแสง   อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี