Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

                17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น หอประชุมอำเภอลาดยาว เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกรับบริจาคโลหิตมีผู้มาแสดงคนบริจาคกว่า 400 คน

                26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี  มีประชาชนชาวอำเภอไพศาลี ร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 333 ราย คิดเป็นปริมาตรโลหิต 149,850 ซีซี

               โดย  อำเภอลาดยาว อำเภอไพศาลี

 

 

                 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.  2561 ที่กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง โดยมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในขณะนี้ ทุกแผนงาน/โครงการ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

                พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวว่า ในส่วนของโครงการภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งดำเนินการโดยประชาชน นั่นคือ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ หรือโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท มียอดการเบิกจ่ายทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่าร้อยละ 99 หรือคิดเป็นงบประมาณกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ ต่อยอดโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนผ่านโครงการที่เสนอและดำเนินการโดยประชาชน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศาลาอเนกประสงค์ และลานตากผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือจากจะเกิดการพัฒนาความเจริญในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนต่อยอดกิจกรรม/โครงการที่นำรายได้มาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

               สำหรับในส่วนของ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีจุดเน้น คือ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการผสมผสานวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเรื่องราวที่มีมนต์เสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ ผ่านกรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วใน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รวม 32,730 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า 3.1 พันล้านบาท ทำให้พื้นที่ได้พัฒนาชุมชนของตนเองและเกิดรายได้จากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

                นอกจากนี้ ในส่วนของ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง ขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วกว่า 2 ล้านคน จากผู้ประสงค์พัฒนา 4.1 ล้านคน ซึ่งจะได้ดำเนินการพัฒนาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามความประสงค์ครบทุกราย และสำหรับ โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 4.3 ล้านคน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน การแก้ไขปัญหาเรื่องดินและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก การขยายพันธุ์และส่งเสริมการปศุสัตว์ และการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เป็นต้น

               พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างโอกาสทางอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

               โดย กองสารนิเทศ สป.มท.  ครั้งที่ 210/2561  วันที่ 17 ตุลาคม 2561

 

                 19 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอพยุหะคีรีนายกและเจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กาชาด เละประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำพิธีมอบบ้านกาชาดให้กับคนพิการ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ งบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561  พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ ป้ายบ้านกาชาดและถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย คือ 1. นายอู๋    เพ็ชร์รัตน์  ม.7 ต.ยางขาว     2.นายปัญญา   พุกสุข   ม.15  ต.นิคมเขาบ่อแก้ว  ณ เขตพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี

                  19  กันยายน  2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมนิทัศนพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 424 ราย บริจาคโลหิตได้จริง 269 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 121,050 ซีซี

 

                   20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง/ประธานที่ปรึกษากรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดฯและคณะกรรมการกิ่งกาชาดฯออกเยี่ยมผู้ยากไร้ดังนี้

  1. เยี่ยมครอบครัวรายนางแฉล้ม เนียมคำ  ที่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ที่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ที่แน่นอน อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ดูแลครอบครัวที่ 4  ชีวิต ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น  ข้าวสาร นมกล่อง  เครื่องกระป๋อง ไข่ นำมันพืช   และเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท
  2. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางสาวณิชารีย์ สริเจริญ ที่ได้รับอุบัติเหตุโดนรถยนต์ชน จนต้องตัดขา กิ่งกาชาดฯได้มอบเงิน  1,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว

โดย  อำเภอพยุหะคีรี อำเภอชุมแสง

 

 

                10 ตุลาคม 2561ระหว่าง เวลา 08.00-12.00 น. นายอาคม  แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้เชิญชวนกลุ่มต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  รวมทั้งจิตอาสามาร่วมบริจาคโลหิตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์  โดยมีผู้บริจาคโลหิต และจิตอาสา มาบริจาคโลหิตให้ สภากาชาดไทย จำนวน 229  ราย

 

                11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี โรงพยาบาลตาคลี จัดหน่วยบริการฯมาให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์คอร์ปอเรชั่น(KTIS)โดยมีนายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 98 ยูนิต คิดเป็น 44,100 ซีซี

 

               12 ตุลาคม 2561 อำเภอชุมแสง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคม อำเภอชุมแสง ในการนี้นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน.ส่วนฯจว.นว.มาเยี่ยมให้กำลังใจ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการจับสลากด้วย มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 339 คน   เวลา 09.30 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับอำเภอชุมแสง อบต.ทับกฤช จัดทำโครงการจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ลานอบต.ทับกฤช อำเภอชุมแสง ในการนี้นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมรองผวจ. หน.ส่วนฯจว.นว.มาเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 80 คน

 

                12 ตุลาคม 2561 จิตอาสาตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว นำโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลวังม้าพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม้า (บ้านเกาะเปาและบ้านนกคลาน)อสม.และจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ”จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนา แหล่งน้ำที่เน่าเสีย/บริเวณที่มีน้ำขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พื้นที่เป้าหมายคือ ชุมชน วัด โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบของตำบลวังม้า  มีจิตอาสาของตำบลวังม้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 109 คน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม 3 ห. และ นำจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดบ้านผู้พิการ

 

               12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 259 คน ร่วมกิจกรรม ตามรอยพ่อ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใจกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้นเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นการบำรุงน้ำบำรุงดิน และเตรียมดินเพื่อปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

 

            โดย  อำเภอแม่วงก์ อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอลาดยาว อำเภอพยุหะคีรี

 

                20​ กันยายน​ 2561​ เวลา​ 10.15​ น.​ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​ลานเสวนา​ โครงการ​ไท​ยนิยม​ยั่งยืน​ จังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อรับฟังปัญหา​และข้อเสนอแนะประชาชน​ รวมถึง สร้างการรับรู้ตามโครงการที่นิยมยั่งยืน​ ในประเด็นสำคัญ​ตาม​สถานการณ์​ของ​บ้าน​เมือง​ ควบคู่​กับ​การดำเนิ​น​งาน​โครงการ​ "หน่วย​บำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข​ สร้าง​รอยยิ้มให้ประชาชน​ ณ​ วัด​เขา​ขาย​ธง​ อำเภอ​ตากฟ้า​ จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยมีหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์​/อำเภอ​ตากฟ้า, ข้าราชการ, กำนัน​ ผู้​ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมกิจกรรม

                 เวลา​ 11.00​ ​น.​นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​, ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, นายอำเภอ​ตากฟ้า, คณะ​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ ร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์​ ให้แก่นางลออ ซิงซิง อายุ 73 ปี ณ บ้านเลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชายธง​ อำเภอตากฟ้า​ จังหวัดนครสวรรค์​ ซึ่งพิการทางการ​เคลื่อนไหว​หรือ​ทาง​ร่าง​กา​ย​ อัมพฤกษ์​ซีกขวา​ ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง​ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้

                โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์