Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 New!!! (15 มี.ค. 2562)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  


ประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง
(มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ดำเนินการได้เองโดยมีเงื่อไขตามหลักเกณฑ์ คลิกที่นี่
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)

 

IMAGE นายอำเภอแม่เปินจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอ......ยิ้ม
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกฤชทิพ ชะนิดไทย... Read More...
IMAGE นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
                5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์... Read More...
IMAGE “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯ”
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
               3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.45 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย... Read More...
รัฐบาลอนุมัติวันหยุดยาวเพิ่มช่วงสิ้นปี
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
                คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30... Read More...
IMAGE กปภ. จัดให้!! ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาได้ทั่วไทยใน 74 จังหวัด
วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562
                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)... Read More...